Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

ΧΡΟΝΙΚΗ ΜΤΧ. ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ: ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ
α. ΓΕΝΙΚΑ
·     Στη λατινική απαντά μετοχή μόνο παθητικού παρακειμένου
·     Η μετοχή παρακειμένου δηλώνει γεγονός προτερόχρονο
β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΤΧ. ΠΡΚ.
·     Επειδή η μετοχή πρκ. δηλώνει γεγονός προτερόχρονο, η ανάλυσή της στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
1.   postquam ή ut ή simul ή ubi + οριστική ενεργητικού ή παθητικού παρακειμένου
2.  cum ιστορικό ή διηγηματικό + υποτακτική ενεργητικού ή παθητικού υπερσυντελίκου
Πιο συγκεκριμένα:

όταν η μετοχή είναι συνημμένη, αναλύεται
ή με postquam ή ut ή simul ή ubi + οριστική   παθητικού παρακειμένου
ή με cum ιστορικό ή διηγηματικό + υποτακτική   παθητικού υπερσυντελίκου
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: unde (Camillus) rogatus reversus est (μάθ. 21) = 
 postquam ή ut ή simul ή ubi (Camillus) rogatus est
 cum (Camillus) rogatus esset

  όταν η μετοχή είναι (αφαιρετική) απόλυτη αλλά γνήσια, αναλύεται
 ή με postquam ή ut ή simul ή ubi + οριστική   παθητικού παρακειμένου
 ή με cum ιστορικό ή διηγηματικό + υποτακτική   παθητικού υπερσυντελίκου
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: (Paetus), occiso Scriboniano, Romam trahebatur (μάθ. 23) =            
 postquam ή ut ή simul ή ubi Scribonianus  occisus est
 cum Scribonianus  occisus esset
Σημείωση: Στα κείμενα 21-50 δεν υπάρχει άλλη γνήσια αφαιρετική απόλυτη χρονική μτχ. Η γνήσια αφαιρετική απόλυτη του μαθήματος 45 (intercepta epistula) είναι υποθετική.

  όταν η μετοχή είναι (αφαιρετική) απόλυτη αλλά νόθη, αναλύεται
 ή με postquam ή ut ή simul ή ubi + οριστική   ενεργητικού παρακειμένου
 ή με cum ιστορικό ή διηγηματικό + υποτακτική   ενεργητικού υπερσυντελίκου
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Galli, deletis legionibus Romanorum, urbem Romam everterunt (μάθ. 21) =
 postquam ή ut ή simul ή ubi Galli legiones deleverunt  
 cum  Galli legiones delevissent
Σημείωση: Όλες οι χρονικές μετοχές χρόνου παρακειμένου σε αφαιρετική απόλυτη στα κείμενα 21-50 είναι νόθες. Συνεπώς, κατά την ανάλυσή τους το ρήμα τίθεται σε ενεργητική φωνή. Γνήσια είναι μόνο η occiso Scriboniano (μάθ. 23).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου