Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Αδίδακτο από τον περί παραπρεσβείας λόγο του Αισχίνη

ΚΕΙΜΕΝΟ
῞Ινα δὲ μὴ διατρίβω τοὺς ἐκεῖ λόγους ῥηθέντας νυνὶ πρὸς ὑμᾶς ἀκριβῶς διεξιών, ἐν κεφαλαίῳ περὶ πάντων εἰπὼν παύσομαι. ῾Η μὲν τύχη καὶ Φίλιππος ἦσαν τῶν ἔργων κύριοι, ἐγὼ δὲ τῆς εἰς ὑμᾶς εὐνοίας καὶ τῶν λόγων. παρ' ἐμοῦ μὲν οὖν ἐρρήθη τὰ δίκαια καὶ τὰ συμφέροντα ὑμῖν, ἀπέβη δὲ οὐχ ὡς ἡμεῖς ηὐχόμεθα, ἀλλ' ὡς Φίλιππος ἔπραξε. Πότερον οὖν ὁ μηδὲν προθυμηθεὶς ἀγαθὸν ἐργάσασθαι δίκαιός ἐστιν εὐδοξεῖν, ἢ ὁ μηδὲν ὧν ἦν δυνατὸς ἐλλιπών; ἐν δὲ τῷ παρόντι νυνὶ πολλὰ διὰ τὸν καιρὸν παραλείπω. (Αισχίνης, περί παραπρεσβείας, 118)
διεξέρχομαι = εκθέτω λεπτομερώς // εὐδοξῶ = έχω ή αποκτώ καλή φήμη ή υπόληψη, με τιμούν
ασκήσεις
1. Να γραφεί το β΄ ενικό προστακτικής των υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων στον χρόνο και στη φωνή που βρίσκονται.
2.   Να προσδιοριστεί το είδος και η συντακτική θέση των δευτερευουσών προτάσεων.
3.              παρ' ἐμοῦ μὲν οὖν ἐρρήθη τὰ δίκαια καὶ τὰ συμφέροντα ὑμῖν:
      Να γίνει λεπτομερής συντακτική ανάλυση
      Να μετατραπεί η σύνταξη σε ενεργητική
4.              Να γραφεί ό,τι ζητείται για καθένα από τα ακόλουθα:
      ῥηθέντας: η δοτική πληθυντικού
      ἀκριβῶς: ο αντίστοιχος τύπος στον συγκριτικό
      πάντων: η δοτική πληθ.
      ὧν: το είδος και το γένος της αντωνυμίας
      πολλά: ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΥΤ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ
ΤΕΛΙΚΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΚΦΟΡΑ
ΣΥΝΤ. ΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ut = για να (καταφατ)
ne = για να μη (αρνητική)
quo = για να (ακολουθεί συγκριτικός)
υποτακτική
(ο σκοπός θεωρείται πάντοτε μια υποκ/κή κατάσταση)
επιρρηματ. προσδιορ. σκοπού
      εκφέρονται πάντα με υποτακτική ενεστ. ή παρατατ. ανάλογα με το ρήμα εξάρτησης (ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων· ο σκοπός είναι ιδωμένος τη στιγμή που τον συλλαμβάνει στο μυαλό του ο ομιλητής και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής του: συγχρονισμός κύριας-δευτερεύουσας)
Οι τελικές προτάσεις στα κείμενα 21-49
     ut singularis… cernatur (31)
     quo facilius… posset (36) (συγκριτικός)
     ut eo uteretur (36)
     ne dicam ineptae (36) (παρενθετική)
     ut C. Marius… iudicaretur (40)
      ut consequaris (41)

ΔΕΥΤ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΚΦΟΡΑ
ΣΥΝΤ. ΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
quod= επειδή
quoniam= επειδή
quia = επειδή

cum = επειδή
 (βλ. μάθ. 34)
οριστική
ή
υποτακτική

υποτακτική
επιρρηματικές
ή (σπντ)
ουσιαστικές
(βλ. μάθ. 24)
¬ οριστική = αντικ/κή αιτιολογία
¬ υποτακτική = υποκ/κή αιτιολογία
¬ cum + υποτ: η αιτιολογία αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας
¬ αιτιολογική πρότ. + υποτ.: ακολουθία χρόνων
Οι αιτιολογικές προτάσεις στα κείμενα 21-49
     quod illic aurum pensatum est (21)
     quod Nasica… mentiebatur (24)
     quod Asiam vidit// sed …vixit (30)
      cum se… existimasset (34)
     quod neminem… vis (41)
     quod honesta… sit (41)
     quod decet… nosmet ipsos (46)