Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-30ΚΕΙΜΕΝΑ
… Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!" Statimque sumptum est Punicum bellum tertium quo Carthago deleta est.
Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem. Diu operam frustra impendebat; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat «Oleum et operam perdidi». Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: «Domi satis salutationum talium audio». 
Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα                              (μονάδες 40)
Β. Να γραφεί ό,τι ζητείται για καθέναν από τους γραμματικούς τύπους που ακολουθούν:
1.      opibus: η γενική και η αιτιατική στον ίδιο αριθμό
2.      urbis: η κλητική ενικού και η γενική πληθυντικού
3.      nolite: το β΄ ενικό στην οριστική και υποτακτική του ίδιου χρόνου
4.      confidere: ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους χρόνους
5.      nimia: ο αντίστοιχος τύπος στον συγκριτικό βαθμό
6.      vobis: η γενική ενικού και πληθυντικού στο ίδιο πρόσωπο
7.      deponite: το απαρέμφατο παρακειμένου και το σουπίνο
8.      neminem: η δοτική και αφαιρετική ενικού
9.      credideritis: ο αντίστοιχος τύπος στον μέλλοντα
10. patriae (1ο): η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
11. vos ipsi: η δοτική  ενικού και η αιτιατική πληθυντικού
12. consulueritis: ο αντίστοιχος τύπος στον υπερσυντέλικο
13. rem publicam: η γενική και αφαιρετική ενικού
14. extremo: ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς
15. extremo discrimine: η ονομαστική των δύο αριθμών
16. quo: η ονομαστική των δύο αριθμών
17. id exemplum: η γενική ενικού και η ονομαστική πληθυντικού
18. sutorem quendam: η ονομαστική ενικού και η γενική πληθυντικού
19. parem salutationem:η κλητική και αφαιρετική ενικού
20. diu: ο αντίστοιχος τύπος στον υπερθετικό
21. impendebat: οι αρχικοί χρόνοι του ρήματος
22. avis: η αφαιρετική ενικού και η γενική πληθυντικού
23. respondebat: η προστακτική ενεστώτα
24. solebat: τα απαρέμφατα όλων των χρόνων
25. perdidi: το β΄ενικό οριστικής και υποτακτικής στον ίδιο χρόνο
26. didicit: το α΄ ενικό υποτακτικής όλων των χρόνων
27. cupidus: τα επιρρήματα στους τρεις βαθμούς
28. attulit: το β΄ ενικό οριστικής και προστακτικής ενεστώτα στις δύο φωνές
29. audita: το β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή
30. salutationum talium: η αφαιρετική ενικού.                (μονάδες 30: 75Χ0,4)
Γ.
1. Να δηλωθεί η απαγόρευση με τον εναλλακτικό τρόπο στα παραδείγματα που ακολουθούν:
α. Opibus urbis nolite confidere
β. Neminem credideritis patriae consulturum esse                          (μονάδες 4)
2.  Να τραπεί η σύνταξη σε παθητική στα παραδείγματα που ακολουθούν:
α.  Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem
β.  sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit                             (μονάδες 9)
3. Audita salutatione Caesar dixit: Να αναλυθεί η μετοχή στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης με όλους τους δυνατούς τρόπους.         (μονάδες 5)
4. Να εξαρτηθούν οι ακόλουθες προτάσεις από τη φράση της παρένθεσης και να τραπούν σε απαρεμφατικές:
α. Id exemplum sutorem quendam incitavit (sutor quidam dicebat)
β. «Oleum et operam perdidi» (sutor dicere solebat)
γ. Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit (sutor dicit/Caesar dicebat)                                         (μονάδες 8)
5. Να προσδιοριστεί η συντακτική θέση  των γενικών και δοτικών των κειμένων (μονάδες 4)
καλή δύναμη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου