Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

τελ. μτχ.-τελ. προτ.Κλέαρχος δὲ ὁ ἁρμοστὴς οἰόμενος οὐδένα ἂν τοῦτο ποιῆσαι, καταστήσας δὲ ἅπαντα ὡς ἐδύνατο κάλλιστα καὶ ἐπιτρέψας τὰ ἐν τῇ πόλει Κοιρατάδᾳ καὶ ῾Ελίξῳ, διέβη παρὰ τὸν Φαρνάβαζον εἰς τὸ πέραν, μισθόν τε τοῖς στρατιώταις παρ' αὐτοῦ ληψόμενος καὶ ναῦς συλλέξων, αἳ ἦσαν ἐν τῷ ῾Ελλησπόντῳ ἄλλαι καταλελειμμέναι φρουρίδες ὑπὸ Πασιππίδου καὶ ἐν ᾿Αντάνδρῳ καὶ ἃς ᾿Αγησανδρίδας εἶχεν ἐπὶ Θρᾴκης, ἐπιβάτης ὢν Μινδάρου, καὶ ὅπως ἄλλαι ναυπηγηθείησαν, ἁθρόαι δὲ γενόμεναι πᾶσαι κακῶς τοὺς συμμάχους τῶν ᾿Αθηναίων ποιοῦσαι ἀποσπάσειαν τὸ στρατόπεδον ἀπὸ τοῦ Βυζαντίου. (Ξ. ε.1.3.17)
[ἐπιτρέπω τινί τι = αναθέτω σε κάποιον κάτι // εἰς τὸ πέραν = απέναντι, αντίκρυ // ἐπιβάτης = (εδώ) υποναύαρχος // ἀποσπῶ τὸ στρατόπεδον = απομακρύνω το στράτευμα]
ασκήσεις
1. Να γραφεί ό,τι ζητείται για καθέναν από τους ακόλουθους τύπους:
§  οἰόμενος: β΄ ενικό προστακτικής σε ενεστώτα και αόριστο
§  κάλλιστα: ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς
§  διέβη: ο αντίστοιχος τύπος στις άλλες εγκλίσεις
§  ληψόμενος, συλλέξων: ο αντίστοιχος τύπος στον παρακείμενο
§  καταλελειμμέναι: το β΄ ενικό οριστικής και προστακτικής στον ίδιο χρόνο
§  η γενική και η κλητική ενικού των πρωτόκλιτων ουσιαστικών του κειμένου.
2.  Να αναλυθούν στο αντίστοιχο είδος δευτερευουσών προτάσεων οι μτχ. του κειμένου που απαντούν σε μέλλοντα και αόριστο
3.   Να προσδιοριστεί το είδος των προτάσεων που εκφέρονται με ευκτική· να δικαιολογηθεί το είδος της ευκτικής· να μετατραπούν στο αντίστοιχο είδος μτχ.
4.  Να μεταφερθεί στον ευθύ λόγο το απρμφ. της 1ης σειράς του κειμένου.

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

η αξία του φίλουκείμενο
καί μοι εἰπέ, ὦ Μενέξενε, ὃ ἄν σε ἔρωμαι. τυγχάνω γὰρ ἐκ παιδὸς ἐπιθυμῶν κτήματός του, ὥσπερ ἄλλος ἄλλου. ὁ μὲν γάρ τις ἵππους ἐπιθυμεῖ κτᾶσθαι, ὁ δὲ κύνας, ὁ δὲ χρυσίον, ὁ δὲ τιμάς· ἐγὼ δὲ πρὸς μὲν ταῦτα πρᾴως ἔχω, πρὸς δὲ τὴν τῶν φίλων κτῆσιν πάνυ ἐρωτικῶς, καὶ βουλοίμην ἄν μοι φίλον ἀγαθὸν γενέσθαι μᾶλλον ἢ τὸν ἄριστον ἐν ἀνθρώποις ὄρτυγα ἢ ἀλεκτρυόνα, καὶ ναὶ μὰ Δία ἔγωγε μᾶλλον ἢ ἵππον τε καὶ κύνα—οἶμαι δέ, νὴ τὸν κύνα, μᾶλλον ἢ τὸ Δαρείου χρυσίον κτήσασθαι δεξαίμην πολὺ πρότερον ἑταῖρον, μᾶλλον <δὲ>  ἢ αὐτὸν Δαρεῖον—οὕτως ἐγὼ φιλέταιρός τίς εἰμι. (Πλάτων, Λύσις, 211d-e) [στον διάλογο ΄΄Λύσις΄΄ αναζητείται ο κατάλληλος ορισμός και η φύση της φιλίας].
ασκήσεις
1. Να μεταφραστεί το κείμενο.
2. παιδός, κτήματος, κύνας, κτῆσιν, ὄρτυγα: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις στον αντίθετο αριθμό.
3. Να γραφεί ό,τι ζητείται για καθεμία από τις λέξεις/φράσεις που ακολουθούν:
·      ἔρωμαι: ο αντίστοιχος τύπος στον ενεστώτα
·      ἐπιθυμῶν: το β΄ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο
·      του: η ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο
·      κτᾶσθαι: ο αντίστοιχος τύπος στον παρακείμενο
·      πρᾴως: Να γραφούν η ονομαστική ενικού στο θηλυκό και η ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο
·      οἶμαι: το β΄ ενικό στον ίδιο χρόνο σε όλες τις εγκλίσεις
·      ἄριστον, φιλέταιρος: ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς
4. καί μοι εἰπέ, ὦ Μενέξενε, ὃ ἄν σε ἔρωμαι: Να εξαρτηθεί από το Σωκράτης παρῄνει
5.  μοι, του, γενέσθαι, πολύ, φιλέταιρος: Να προσδιοριστεί η συντακτική θέση των λέξεων.