Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

ΕΥΘΥΣ-ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ-ΛΑΤΙΝΙΚΑΘΕΩΡΙΑ
ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
1. Κύρια πρόταση κρίσης 
 • Poeta exulat
 • Poeta exulavit

 • Poeta exulabit
1. Απαρέμφατο ειδικό
·         Cicero dicit poetam exulare / Cicero dixit poetam exulare
·         Cicero dicit poetam exulavisse / Cicero dixit poetam exulavisse
·         Cicero dicit poetam exulaturum esse / Cicero dixit poetam exulaturum esse
2.  Κύρια πρόταση επιθυμίας 
·    fugite
·   domestici, reserate fores
·   epistulam ad amentum tragulae adliga et intra castra abice
2.  Βουλητική πρόταση  / Τελικό απαρέμφατο
 • peto a vobis ut fugiatis
 • iussit domesticos reserare fores
 • legatum monet ut epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat

3.  Ευθεία ερώτηση
·         quid agit puer ?
·         cur tristis es ?
3.  Πλάγια ερώτηση
·         maritus interrogat Arriam quid agat puer 
·         pater puellam interrogavit cur tristis esset
4.  Δευτερεύουσα πρόταση  
·       laudandus est qui pro re publica cecidit
·       neutrum mihi mitti placet, quia alter nihil habet, alteri nihil est satis
4.  Δευτερεύουσα του ίδιου είδους (πάντα με υποτακτική)
·       Cicero dixit laudandum esse eum qui pro re publica cecidisset
·       Scipio in senatu dixit neminem sibi placere mitti, quia alter nihil haberet, alteri nihil esset satis
5.  Αντωνυμίες
 • ego, meus
 • tu, tuus
 • hic, iste
5.  Αντωνυμίες
 • se, suus ( ipse, ipsius)
 • ille, illius
 • ille, is
6.  Επιρρήματα
 • nunc, hodie, cras
 • hic
6.  Επιρρήματα
 • tunc/tum, illo die, postero die
 • ibi


ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
1.       marito interroganti quid ageret puer
2.      Arria milites orabat ut simul imponeretur.
3.      Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse
4.      Accipe nunc quid postea Nasica fecerit
5.      exclamavit Nasica se domi non esse
6.      ancillae tuae credidi te domi non esse
7.      (interrogo vos) quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore
8.      Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis
9.      Mementote rem publicam in extremο discrimine quondam fuisse
10.Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora
11.Eum (= corvum) instituerat haec dicere
12.Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem
13.Is edixit ut omnes pugna abstinerent
14.Ut… cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat
15.Praedones Scipioni nuntiaverunt virtutem eius admiratum se venisse.
16.Is fores reserari eosque intromitti iussit
17.Narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem
18.Puella rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet
19.Semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse
20.Sed antiquitatem tibi placere dicis, quod honesta et bona et modesta sit  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.      quid agit puer?
2.       simul imponar
3.       ista  domini iussu hoc dixit et hic intus est
4.       quid postea Nasica fecit?
5.       ego domi non sum
6.      iste domi non est
7.      quando hanc ficum decerptam esse putatis ex arbore?
8.      Nemo patriae consulet, nisi vos ipsi patriae consulueritis
9.       res publica in extremo discrimine quondam fuit
10. sonora quidem sunt et grandia quae scripsisti, sed videtur tamen ea mihi duriora et acerbiora
11.  haec dicas/dic
12.  corvum doceam parem salutationem
13.  omnes pugna abstineant/ vos omnes pugna abstineatis-abstinete
14.quanto miles Latinus Romano virtute antecellit?
15. Scipio, virtutem tuam admiratum venimus.
16. fores reserentur eique intromittantur // fores reserate eosque intromittite
17.  Samnites,  Manius Curius mavult locupletibus imperare quam ipse fieri locuples.
18.Matertera, mihi paulisper loco cede/cedas
19.urbs Roma et Italia a Mario conservata est
20.Sed antiquitas mihi placet, quod honesta et bona et modesta sit  (η υποτακτική δεν αλλάζει επειδή η αιτιολογία είναι υποκειμενική)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου