Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2014: ΛΑΤΙΝΙΚΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα στη νέα ελληνική γλώσσα:
Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: «Domi satis salutationum talium audio». Tum venit corvo in mentem verborum domini sui: «Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quanti nullam adhuc emerat.
..................................................................................................
Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, sic vir bonus et sapiens et legibus parens consulit utilitati omnium plus quam unius alicuius aut suae. Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditor communis utilitatis, aut communis salutis desertor propter suam utilitatem et salutem. Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui pro re publica cadat, quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos.
Μονάδες 40
Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και συνεκφορές:
sutor: τη γενική πληθυντικού αριθμού
eum: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος
satis: τον συγκριτικό βαθμό
talium: τη γενική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος
mentem: την αφαιρετική ενικού αριθμού
verborum: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού
sui: τη δοτική του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος
nullam: τη γενική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος
omnium: ( σ τ ην 6η σειρά ) την αφαιρετική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος
bonus: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό
utilitati: την κλητική ενικού αριθμού
patriae: την αφαιρετική ενικού αριθμού
communis salutis: την αφαιρετική ενικού αριθμού
nobis: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο πρόσωπο.
Μονάδες 15
Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
didicit: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντελίκου
attulit: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
dixit: το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού στην ίδια φωνή
audio: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του μέλλοντα στην παθητική φωνή
venit: το σουπίνο και στις δύο πτώσεις
perdidi: το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
risit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή
anteponunt: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή
consulit: την ονομαστική ενικού της μετοχής του ενεστώτα στο αρσενικό γένος
fit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα και το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή
cadat: το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή
decet: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου
esse: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα.
Μονάδες 15
Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων:
cupidus, pecuniae, eum, audita salutatione, avem, quanti, sapiens, utilitati, plus, nobis, patriam (μονάδες 12).
Γ1β. audita salutatione: να μετατρέψετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό/διηγηματικό σύνδεσμο cum (μονάδες 3).
Μονάδες 15
Γ2α. ut laudandus is sit και
qui pro re publica cadat: να αναγνωρίσετε το είδος των προτάσεων (μονάδες 2), να δηλώσετε τη συντακτική τους λειτουργία (μονάδες 2) και να δικαιολογήσετε την έγκλιση (μονάδες 2) και τον χρόνο εκφοράς τους (μονάδες 2).
Γ2β. quam nosmet ipsos: να δηλώσετε τη συντακτική λειτουργία της φράσης (μονάδα 1) και να την αποδώσετε με τον άλλο τρόπο (μονάδες 2).
Γ2γ. «Domi satis salutationum talium audio»: να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από τη φράση «Caesar dixit...» (μονάδες 4).
Μονάδες 15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου