Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

τελ. μτχ.-τελ. προτ.Κλέαρχος δὲ ὁ ἁρμοστὴς οἰόμενος οὐδένα ἂν τοῦτο ποιῆσαι, καταστήσας δὲ ἅπαντα ὡς ἐδύνατο κάλλιστα καὶ ἐπιτρέψας τὰ ἐν τῇ πόλει Κοιρατάδᾳ καὶ ῾Ελίξῳ, διέβη παρὰ τὸν Φαρνάβαζον εἰς τὸ πέραν, μισθόν τε τοῖς στρατιώταις παρ' αὐτοῦ ληψόμενος καὶ ναῦς συλλέξων, αἳ ἦσαν ἐν τῷ ῾Ελλησπόντῳ ἄλλαι καταλελειμμέναι φρουρίδες ὑπὸ Πασιππίδου καὶ ἐν ᾿Αντάνδρῳ καὶ ἃς ᾿Αγησανδρίδας εἶχεν ἐπὶ Θρᾴκης, ἐπιβάτης ὢν Μινδάρου, καὶ ὅπως ἄλλαι ναυπηγηθείησαν, ἁθρόαι δὲ γενόμεναι πᾶσαι κακῶς τοὺς συμμάχους τῶν ᾿Αθηναίων ποιοῦσαι ἀποσπάσειαν τὸ στρατόπεδον ἀπὸ τοῦ Βυζαντίου. (Ξ. ε.1.3.17)
[ἐπιτρέπω τινί τι = αναθέτω σε κάποιον κάτι // εἰς τὸ πέραν = απέναντι, αντίκρυ // ἐπιβάτης = (εδώ) υποναύαρχος // ἀποσπῶ τὸ στρατόπεδον = απομακρύνω το στράτευμα]
ασκήσεις
1. Να γραφεί ό,τι ζητείται για καθέναν από τους ακόλουθους τύπους:
§  οἰόμενος: β΄ ενικό προστακτικής σε ενεστώτα και αόριστο
§  κάλλιστα: ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς
§  διέβη: ο αντίστοιχος τύπος στις άλλες εγκλίσεις
§  ληψόμενος, συλλέξων: ο αντίστοιχος τύπος στον παρακείμενο
§  καταλελειμμέναι: το β΄ ενικό οριστικής και προστακτικής στον ίδιο χρόνο
§  η γενική και η κλητική ενικού των πρωτόκλιτων ουσιαστικών του κειμένου.
2.  Να αναλυθούν στο αντίστοιχο είδος δευτερευουσών προτάσεων οι μτχ. του κειμένου που απαντούν σε μέλλοντα και αόριστο
3.   Να προσδιοριστεί το είδος των προτάσεων που εκφέρονται με ευκτική· να δικαιολογηθεί το είδος της ευκτικής· να μετατραπούν στο αντίστοιχο είδος μτχ.
4.  Να μεταφερθεί στον ευθύ λόγο το απρμφ. της 1ης σειράς του κειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου