Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Λατινικα Ελληνων Εξωτερικού 2016Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα στη νέα ελληνική
γλώσσα:
Cum civitas bellum gerit, magistrātus creantur cum vitae necisque potestāte. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiōrum usus res turpis et iners habētur. Vinum a mercatoribus ad se importāri non sinunt quod eā rē, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur.
..................................................................................................
Quamvis infesto et mināci animo perveneras, cur, cum in conspectu Rōma fuit, tibi non succurrit: «intra illa moenia domus ac penātes mei sunt, mater coniunx līberique»? Ergo ego nisi peperissem, Rōma non oppugnarētur; nisi filium habērem, lībera in līberā patriā mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futūra sum: at contra hos, si pergis, aut immatūra mors aut longa servitus manet.
Μονάδες 40
Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
civitas: την αφαιρετική του ενικού αριθμού
proeliis: την ονομαστική του ενικού αριθμού
usus: τη γενική του πληθυντικού αριθμού
res: την αφαιρετική του πληθυντικού αριθμού
eā: τη γενική του ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος
homines: την ονομαστική του ενικού αριθμού
tibi: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο πρόσωπο
illa: την αιτιατική του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος
moenia: την αφαιρετική του πληθυντικού αριθμού
mater: τη γενική του πληθυντικού αριθμού
patriā: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού
miserrima: την αφαιρετική του ενικού αριθμού του συγκριτικού
βαθμού στο ίδιο γένος
hos: τη δοτική ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος
mors: την αιτιατική του ενικού αριθμού
longa: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού του
υπερθετικού βαθμού στο αρσενικό γένος
Μονάδες 15
Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
gerit: το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή
creantur: το απαρέμφατο του ενεστώτα
desiliunt: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή
habētur: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ενεργητική φωνή
importāri: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ενεργητική φωνή
sinunt: το σουπίνο στην αφαιρετική πτώση
remollescunt: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού στην ίδια φωνή
effeminantur: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντελίκου στην ενεργητική φωνή
perveneras: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
fuit: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού
peperissem: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή
oppugnarētur: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή
possum: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του συντελεσμένου μέλλοντα
pergis: το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
manet: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή.
Μονάδες 15
Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων/φράσεων:
magistrātus, vitae, equestribus, res, a mercatoribus, intra moenia, filium, nihil, pati, diu (μονάδες 10).
Γ1β. «Cum civitas bellum gerit»: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 1), να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1), την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδες 2) και να δηλώσετε τη συντακτική λειτουργία της (μονάδα 1).
Μονάδες 15
Γ2α. «ephippiōrum usus res turpis et iners habētur (a Germanis)»: να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική (μονάδες 6).
Γ2β. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futūra sum: at contra hos, si pergis, aut immatūra mors aut longa servitus manet: Αφού εντοπίσετε και καταγράψετε τον υποθετικό λόγο του αποσπάσματος (μονάδες 2), να τον χαρακτηρίσετε ως προς το είδος του (μονάδες 3). Στη συνέχεια, να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στον υποθετικό λόγο έτσι, ώστε να εκφράζει υπόθεση αντίθετη προς την πραγματικότητα στο παρελθόν (μονάδες 2) και υπόθεση δυνατή ή πιθανή στο παρόν-μέλλον (μονάδες 2).
Μονάδες 15


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου