Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2013ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Α1. Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο στη νέα ελληνική γλώσσα:
Αccipe nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: «Quid?» inquit «Εgo non cognosco vocem tuam?» Visne scire quid Nasica responderit? «Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?»
..................................................................................................
Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit.
Μονάδες 40
Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και συνεκφορές:
quid: την ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους
paucis diebus: την αφαιρετική ενικού
ianua: τη γενική πληθυντικού
se: τη δοτική ενικού στο β΄ πρόσωπο
vocem: την ονομαστική ενικού
homo: την αφαιρετική πληθυντικού
impudens: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό
ipsi: τη γενική ενικού στο ίδιο γένος
urbe: τη γενική πληθυντικού
senatum: τη δοτική ενικού
celerrime: τον ίδιο τύπο στον θετικό βαθμό
hostis: την αιτιατική ενικού
nemo: τη γενική ενικού
re: τη γενική πληθυντικού.
Μονάδες 15
Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
accipe: το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού στην υποτακτική στην ίδια φωνή
fecerit: το β΄ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα στην οριστική
venisset: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο του παρακειμένου στην οριστική
quaereret: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο του υπερσυντελίκου στην υποτακτική στην ίδια φωνή
exclamavit: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή
mentiebatur: τον ίδιο τύπο στην υποτακτική
cognosco: το σουπίνο στην αιτιατική
scire: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο του παρακειμένου στην υποτακτική
responderit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του μέλλοντα στην οριστική στην ίδια φωνή
es: το β΄ ενικό πρόσωπο του μέλλοντα στην προστατική
credidi: το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού στην οριστική στην ίδια φωνή
iudicaretur: τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα στην ίδια φωνή
ire: τη γενική ενικού της μετοχής του ενεστώτα
dicere: το β΄ ενικό πρόσωπο του ίδιου χρόνου στην προστακτική στην ίδια φωνή
noluit: το γ΄ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα στην οριστική.
Μονάδες 15
Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
diebus, eum, impudens, augur, dicere (μονάδες 10).
Γ1β. «occupata urbe»: να αναγνωρίσετε συντακτικά τη μετοχή (μονάδα 1)
και να την μετατρέψετε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση (μονάδες 4).
Μονάδες 15
Γ2α. «quod Nasica tam aperte mentiebatur»: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 1), να δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία (μονάδες 2) και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της (μονάδες 2).
Γ2β. «Ego non cognosco vocem tuam?»: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική (μονάδες 4).
Γ2γ. «Cuius voluntati nemo obviam ire audebat»: να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από τη φράση «Scriptor tradit» (μονάδες 6).
Μονάδες 15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου