Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

αδίδακτο: το κείμενο της συμμαχίας Λακεδαιμονίων και ΤισσαφέρνηΚΕΙΜΕΝΟ
 ‘᾿Επὶ τοῖσδε ξυμμαχίαν ἐποιήσαντο πρὸς βασιλέα καὶ Τισσαφέρνην Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι. ὁπόσην χώραν καὶ πόλεις βασιλεὺς ἔχει καὶ οἱ πατέρες οἱ βασιλέως εἶχον, βασιλέως ἔστω· καὶ ἐκ τούτων τῶν πόλεων ὁπόσα ᾿Αθηναίοις ἐφοίτα χρήματα ἢ ἄλλο τι, κωλυόντων κοινῇ βασιλεὺς καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ὅπως μήτε χρήματα λαμβάνωσιν ᾿Αθηναῖοι μήτε ἄλλο μηδέν. καὶ τὸν πόλεμον τὸν πρὸς ᾿Αθηναίους κοινῇ πολεμούντων βασιλεὺς καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι· καὶ κατάλυσιν τοῦ πολέμου πρὸς ᾿Αθηναίους μὴ ἐξέστω ποιεῖσθαι, ἢν μὴ ἀμφοτέροις δοκῇ, βασιλεῖ καὶ Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις. ἢν δέ τινες ἀφιστῶνται ἀπὸ βασιλέως, πολέμιοι ὄντων καὶ Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις· καὶ ἤν τινες ἀφιστῶνται ἀπὸ Λακεδαιμονίων καὶ τῶν ξυμμάχων, πολέμιοι ὄντων βασιλεῖ κατὰ ταὐτά.’ (Θ. 8.18)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.       Να μεταφραστεί το κείμενο
2.       Να γραφεί ό,τι ζητείται για καθέναν από τους ακόλουθους τύπους:

  •   ἐποιήσαντο: β΄ ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου

  •   βασιλεύς: η κλητική ενικού και η δοτική πληθυντικού

  •   πατέρες: οι πλάγιες πτώσεις στον ίδιο αριθμό

  •   λαμβάνωσιν: το απαρέμφατο μέλλοντα και παρακειμένου

  •   μηδέν: η γενική και δοτική του θηλυκού

  •   πολεμούντων: το β΄ ενικό και πληθυντικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο

  •   ἐξέστω: η μτχ. στον ίδιο χρόνο

  •   ἀφιστῶνται: ο αντίστοιχος τύπος στον παρακείμενο

  •   τινες: ο αντίστοιχος τύπος στο ουδέτερο

  •   ἐφοίτα:το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του ενεστώτα

3.    καὶ κατάλυσιν τοῦ πολέμου πρὸς ᾿Αθηναίους μὴ ἐξέστω ποιεῖσθαι, ἢν μὴ ἀμφοτέροις δοκῇ, βασιλεῖ καὶ Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις: Να εξαρτηθεί από το οὗτοι ἐψηφίσαντο
4. ἢν δέ τινες ἀφιστῶνται ἀπὸ βασιλέως, πολέμιοι ὄντων καὶ Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις: Να χαρακτηριστεί το είδος του υποθετικού λόγου και να μετατραπεί σε εκείνο του πραγματικού.
5. Να προσδιοριστεί η συντακτική θέση των λέξεων-φράσεων που ακολουθούν:
§  ὁπόσην χώραν καὶ πόλεις βασιλεὺς ἔχει
§  βασιλέως (δεύτερο)
§  ὅπως μήτε χρήματα λαμβάνωσιν ᾿Αθηναῖοι μήτε ἄλλο μηδέν
§  τοῦ πολέμου
§  ποιεῖσθαι
§  ἀμφοτέροις
§  βασιλεῖ καὶ Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις
§  Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις
§  ἀπὸ Λακεδαιμονίων
6. καὶ ἤν τινες ἀφιστῶνται ἀπὸ Λακεδαιμονίων καὶ τῶν ξυμμάχων, πολέμιοι ὄντων βασιλεῖ κατὰ ταὐτά: Να συμπτυχθεί η δευτερεύουσα πρόταση της ημιπεριόδου στο αντίστοιχο είδος μτχ.1 σχόλιο: