Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΑΠΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ:επίθεση σε σχολείοἐσπεσόντες δὲ οἱ Θρᾷκες ἐς τὴν Μυκαλησσὸν τάς τε οἰκίας καὶ τὰ ἱερὰ ἐπόρθουν καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐφόνευον φειδόμενοι οὔτε πρεσβυτέρας οὔτε νεωτέρας ἡλικίας, ἀλλὰ πάντας ἑξῆς, ὅτῳ ἐντύχοιεν, καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας κτείνοντες, καὶ προσέτι καὶ ὑποζύγια καὶ ὅσα ἄλλα ἔμψυχα ἴδοιεν· τὸ γὰρ γένος τὸ τῶν Θρᾳκῶν ὁμοῖα τοῖς μάλιστα τοῦ βαρβαρικοῦ, ἐν ᾧ ἂν θαρσήσῃ, φονικώτατόν ἐστιν. καὶ τότε ἄλλη τε ταραχὴ οὐκ ὀλίγη καὶ ἰδέα πᾶσα καθειστήκει ὀλέθρου, καὶ ἐπιπεσόντες διδασκαλείῳ παίδων, ὅπερ μέγιστον ἦν αὐτόθι καὶ ἄρτι ἔτυχον οἱ παῖδες ἐσεληλυθότες, κατέκοψαν πάντας· καὶ ξυμφορὰ τῇ πόλει πάσῃ οὐδεμιᾶς ἥσσων μᾶλλον ἑτέρας ἀδόκητός τε ἐπέπεσεν αὕτη καὶ δεινή. (Θ. 7.29)
ασκήσεις
1.       Να συμπληρωθεί ο πίνακας που ακολουθεί:
πτώσεις
οἰκίας
ἀνθρώπους
παῖδες
πόλει
ὀλέθρου
γυναῖκας
ὑποζύγια
γένος
δοτ. εν.
κλητ. εν.
γεν. πλ.
δοτ. πλ.
αιτ. πλ.
2.        νεωτέρας, μάλιστα, ὀλίγη, μέγιστον, ἥσσων: Να γραφεί ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς.
3.        Να προσδιοριστεί η συντακτική θέση των αναφορικών προτάσεων του κειμένου.
4.        Να γίνει γραμματική αναγνώριση των αντωνυμιών του κειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου