Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

τα είδη του ὡς
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ    ὡς
ΧΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Σύνδεσμος
α. ειδικός
(υποκ/κή κρίση)
β. αιτιολογικός
(υποκ/κή αιτιολογία)
γ. ερωτηματικός
(πλάγιες ερωτήσεις)
δ. αναφορικός
ε. συμπερασματικός

στ. τελικός
ζ.  χρονικός
1.
α. ότι κατά τη γνώμη,   ότι δήθεν, ότι, ..
β. γιατί τάχα, με την πρόφαση ότι, …
γ. πώς
δ. όπως, καθώς
ε. ώστε

στ. για να
ζ. όταν, μόλις
1. 
α.᾿Ακούω δέ σε πάντων λεγόντων ὡς φιλάνθρωπος εἶ καὶ φιλαθήναιος καὶ φιλόσοφος
β.  ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ταύτῃ γ' ἄν τις ἔχοι καταμέμψασθαι αὐτοὺς ὡς βασιλεύουσι
γ. σκέψαι ὡς θαυμασίως γίγνονται οἱ ἀγαθοί
δ.  Διαιρήσομαι δὲ αὐτὰς, ὡς Ἰσοκράτει ἤρεσεν
ε.  ὁ ποταμὸς τοσοῦτος βάθος ὡς μηδὲ τὰ δόρατα ὑπερέχειν 
στ. Φίλων ᾤετο δεῖσθαι, ὡς συνεργοὺς ἔχοι
ζ.  ὡς ἕως ὑπέφαινεν, ἐθύοντο οἱ στρατηγοί

2.  + Μετοχή
α. τελική
β. αιτιολογική
(υποκ/κή αιτιολογία)
γ. κατηγορηματική
δ. υποθετική
2.
α. για να, με σκοπό να
β. με την ιδέα ότι, γιατί δήθεν, ….
γ. ότι
δ. σαν να
2.
α. Ἀρταξέρξης συλλαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν
β.  οὗτοι τοῦ τε κλήρου λαγχάνουσιν ὡς ἐγγυτάτω γένους ὄντες
γ. δῆλος ἦν Κῦρος ὡς σπεύδων1 πᾶσαν τὴν ὁδόν 
δ. οἱ παῖδες ἐβουλεύσαντο ὡς ἄνδρες ὄντες
3. + απόλυτο απρμφ.
 για να
3.  ὃ δὲ πᾶσιν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἐνοχλεῖ, λοιπὸν ἐμοί
4. αντί του γάρ (πάντα στην αρχή περιόδου)
γιατί
4.  φυλάξασθαι δεῖ τὸ ἐφ' ἁρπαγὴν τραπέσθαι· ὡς ὁ τοῦτο ποιῶν οὐκέτ' ἀνήρ ἐστιν, ἀλλὰ σκευοφόρος
5.  Καταχρηστική
πρόθεση + αιτιατική
προς, μέχρι
5. ἀπήγγειλέ τίς μοι τῶν πρεσβευσάντων ὡς ὑμᾶς


6.  + εμπρόθετο
(κυρίως δηλώνει σκοπό)
για να
6.  ἀνήγοντο ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν  
7. + επίθετο ή επίρρημα
α. θετικού
β. υπερθετικού βαθμού


α.    
β.  όσο το δυνατό
7.

α. Καὶ εἰ μὲν τοὺς ὡς ἀληθῶς Μεσσηνίους κατῆγον
β.  ἡ πόλις ἐπιστέλλει αὐτῷ βοηθεῖν ὡς τάχιστα τῇ πατρίδι.
8.  επιφώνημα
πόσο, πώς
8.   ὦ μῆτερ, ὡς καλός μοι ὁ πάππος  
9.  + κατηγορούμενο
σαν, ως
9.  ἀναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος λαβὼν Τισσαφέρνην ὡς φίλον
10. + αριθμητικό
περίπου
10. ἱππέας δὲ ἔχων ὡς τετρακοσίους
1.Κανονικά περιμέναμε ειδική πρόταση· όμως μετά το ὡς  ακολούθησε κατηγορηματική μετοχή
                                                     ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
ἀναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος λαβὼν Τισσαφέρνην ὡς φίλον, καὶ τῶν ῾Ελλήνων ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη τριακοσίους, ἄρχοντα δὲ αὐτῶν Ξενίαν Παρράσιον. ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησε Δαρεῖος καὶ κατέστη εἰς τὴν βασιλείαν ᾿Αρταξέρξης, Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ. ὁ δὲ πείθεται καὶ συλλαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν· ἡ δὲ μήτηρ ἐξαιτησαμένη αὐτὸν ἀποπέμπει πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχήν. ὁ δ' ὡς ἀπῆλθε κινδυνεύσας καὶ ἀτιμασθείς, βουλεύεται ὅπως μήποτε ἔτι ἔσται ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ, ἀλλά, ἢν δύνηται, βασιλεύσει ἀντ' ἐκείνου. Παρύσατις μὲν δὴ ἡ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ Κύρῳ, φιλοῦσα αὐτὸν μᾶλλον ἢ τὸν βασιλεύοντα ᾿Αρταξέρξην. ὅστις δ' ἀφικνεῖτο τῶν παρὰ  βασιλέως πρὸς αὐτὸν πάντας οὕτω διατιθεὶς ἀπεπέμπετο ὥστε αὐτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ. καὶ τῶν παρ' ἑαυτῷ δὲ βαρβάρων ἐπεμελεῖτο ὡς πολεμεῖν τε ἱκανοὶ εἴησαν καὶ εὐνοϊκῶς ἔχοιεν αὐτῷ. τὴν δὲ ῾Ελληνικὴν δύναμιν ἥθροιζεν ὡς μάλιστα ἐδύνατο ἐπικρυπτόμενος, ὅπως ὅτι ἀπαρασκευότατον λάβοι βασιλέα. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου