Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

τα είδη της γενικήςΟἶμαι γὰρ δήπου τοῦτό γε πάντας γιγνώσκειν, ὅτι σοφιστῇ μισθὸς κάλλιστός ἐστιν καὶ μέγιστος, ἢν τῶν μαθητῶν τινες καλοὶ κἀγαθοὶ καὶ φρόνιμοι γένωνται καὶ παρὰ τοῖς πολίταις εὐδοκιμοῦντες· οἱ μὲν γὰρ τοιοῦτοι πολλοὺς μετασχεῖν τῆς παιδείας εἰς ἐπιθυμίαν καθιστᾶσιν, οἱ δὲ πονηροὶ καὶ τοὺς πρότερον συνεῖναι διανοουμένους ἀποτρέπουσιν. ῞Ωστε τίς ἂν ἐν τούτοις τὸ κρεῖττον ἀγνοήσειεν, οὕτω μεγάλην τὴν διαφορὰν τῶν πραγμάτων ἐχόντων;  ῎Ισως οὖν ἄν τις πρὸς ταῦτα τολμήσειεν εἰπεῖν ὡς πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὰς ἀκρασίας οὐκ ἐμμένουσι τοῖς λογισμοῖς, ἀλλ' ἀμελήσαντες τοῦ συμφέροντος ἐπὶ τὰς ἡδονὰς ὁρμῶσιν. ᾿Εγὼ δ' ὁμολογῶ καὶ τῶν ἄλλων πολλοὺς καὶ τῶν προσποιουμένων εἶναι σοφιστῶν ἔχειν τινὰς τὴν φύσιν ταύτην. (Ι.α.220-221)

σχόλια
·           οἶμαι: δεύτερος τύπος (συνηρημένος) του ρ. οἴομαι· κλίνεται στην οριστική ενεστώτα όπως το οἴομαι (οἴει, οἴεται,…)
·           γιγνώσκειν: έχει μέσο μέλλοντα (γνώσομαι)
·      όταν το ρήμα εἰμί είναι συνδετικό, η δοτική προσωπική που το συνοδεύει δεν είναι κτητική
·    μια υποθετική πρόταση μπορεί να τεθεί και ως υποκείμενο ή αντικείμενο ρήματος ή ρηματικού τύπου: ἀπῆγε τὰ ἀκροστόλια τῶν πλοίων καὶ εἴ τι ἄλλο ἐκτήσατο ἐν τῷ πολέμῳ.
·  η συντακτική θέση της κατηγορηματικής μτχ. είναι: α. κατηγορουμένου, β. κατηγορηματικού προσδιορισμού
·    μετασχεῖν: μέλλ.: μεθέξω-μετασχήσω· ευκτ. αορ.: μετάσχοιμι (απλό: σχοίην), προστ. αορ.: μετάσχες
·           συνεῖναι: το ρήμα εἰμί, σύνθετο, ανεβάζει τον τόνο μόνο α. στην οριστική (σύνειμι) και β. προστακτική ενεστώτα (σύνισθι)
·           ἐν τούτοις = μεταξύ αυτών
·           ἀκρασία, ἡ = ακράτεια, έλλειψη εγκράτειας
·  τα ρήματα που δηλώνουν ΄΄φροντίδα, επιμέλεια, αμέλεια΄΄ συντάσσονται με γενική.
ασκήσεις
1.       Να προσδιοριστεί η συντακτική θέση των ονοματικών προτ.
2.       Να μεταφερθούν στον ευθύ λόγο τα ειδικά απρμφ. του κειμένου
3. Να προσδιοριστεί το είδος των υποθετικών λόγων (φανερών—κρυφών/λανθανόντων) του κειμένου.
4.       Οἶμαι γὰρ δήπου τοῦτό γε πάντας γιγνώσκειν, ὅτι σοφιστῇ μισθὸς κάλλιστός ἐστιν καὶ μέγιστος, ἢν τῶν μαθητῶν τινες καλοὶ κἀγαθοὶ καὶ φρόνιμοι γένωνται καὶ παρὰ τοῖς πολίταις εὐδοκιμοῦντες: Να τεθεί το ρήμα της κύριας πρότασης στον αντίστοιχο τύπο του αορίστου και να γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές στην εκφορά των δευτερευουσών προτάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου