Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

                                       ΚΕΙΜΕΝΟ
 Καὶ μέχρι τούτου τοῦ χρόνου ἐν εἰρήνῃ διῆγον Τισσαφέρνης τε καὶ Δερκυλίδας καὶ οἱ ταύτῃ ῞Ελληνες καὶ οἱ βάρβαροι. ἐπεὶ δὲ ἀφικνούμενοι πρέσβεις εἰς Λακεδαίμονα ἀπὸ τῶν ᾿Ιωνίδων πόλεων ἐδίδασκον ὅτι εἴη ἐπὶ Τισσαφέρνει, εἰ βούλοιτο, ἀφιέναι αὐτονόμους τὰς ῾Ελληνίδας πόλεις· εἰ οὖν κακῶς πάσχοι Καρία, ἔνθαπερ ὁ Τισσαφέρνους οἶκος, οὕτως ἂν ἔφασαν τάχιστα νομίζειν αὐτὸν συγχωρῆσαι αὐτονόμους σφᾶς ἀφεῖναι· ἀκούσαντες ταῦτα οἱ ἔφοροι ἔπεμψαν πρὸς Δερκυλίδαν, καὶ ἐκέλευον αὐτὸν διαβαίνειν σὺν τῷ στρατεύματι ἐπὶ Καρίαν καὶ Φάρακα τὸν ναύαρχον σὺν ταῖς ναυσὶ παραπλεῖν. οἱ μὲν δὴ ταῦτ' ἐποίουν.  
[ταύτῃ = σ’αυτό το μέρος// ἐστί ἐπί τινι = είναι στην εξουσία κάποιου // συγχωρῶ + τελ. απρμφ. = συμφωνώ να]
                                       παρατηρήσεις
1.  Να μεταφραστεί το κείμενο.
2.  Να γραφεί ό,τι ζητείται για καθέναν από τους ακόλουθους 

    τύπους:
•    ἀφικνούμενοι: το β΄ενικό σε όλες τις εγκλίσεις στον ίδιο χρόνο.
•    πόλεων: κλητική ενικού και δοτική πληθυνυτικού
•    κακῶς: ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς
•    πάσχοι: ο αντίστοιχος τύπος στον μέλλοντα και στον    

     παρακείμενο.
•    νομίζειν: ο αντίστοιχος τύπος στον μέλλοντα και στον αόριστο.
•    διαβαίνειν: το απρμφ. αορίστου και το β΄ ενικό στην 

      προστακτική στον ίδιο χρόνο.
•    παραπλεῖν: η προστακτική του ενεστώτα σε όλα τα πρόσωπα  

     και το απρμφ. μέλλοντα.
3. Να προσδιοριστεί το είδος των αντωνυμιών του κειμένου.
4. Να σχολιαστεί συντακτικά η πρόταση που εισάγεται με το ὅτι   

   (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση).
5.  Να συνταχθεί πλήρως η πρόταση που έχει ρήμα το ἐκέλευον.
6. Να προσδιοριστεί η συντακτική θέση των ομοιόπτωτων 

    ονοματικών προσδιορισμών του κειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου