Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

αδίδακτο 7

 ΚΕΙΜΕΝΟ
῎Ανδρες ᾿Ασσύριοι, νῦν δεῖ ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι· νῦν γὰρ ὑπὲρ ψυχῶν τῶν ὑμετέρων ἁγὼν καὶ ὑπὲρ γῆς ἐν ᾗ ἔφυτε καὶ [περὶ] οἴκων ἐν οἷς ἐτράφητε, καὶ ὑπὲρ γυναικῶν τε καὶ τέκνων καὶ περὶ πάντων ὧν πέπασθε ἀγαθῶν. νικήσαντες μὲν γὰρ ἁπάντων τούτων ὑμεῖς ὥσπερ πρόσθεν κύριοι ἔσεσθε· εἰ δ' ἡττηθήσεσθε, εὖ ἴστε ὅτι παραδώσετε ταῦτα πάντα τοῖς πολεμίοις. ἅτε οὖν νίκης ἐρῶντες μένοντες μάχεσθε. μῶρον γὰρ τὸ κρατεῖν βουλομένους τὰ τυφλὰ τοῦ σώματος καὶ ἄοπλα καὶ ἄχειρα ταῦτα ἐναντία τάττειν τοῖς πολεμίοις φεύγοντας· μῶρος δὲ καὶ εἴ τις ζῆν βουλόμενος φεύγειν ἐπιχειροίη, εἰδὼς ὅτι οἱ μὲν νικῶντες σῴζονται, οἱ δὲ φεύγοντες ἀποθνῄσκουσι μᾶλλον τῶν μενόντων· μῶρος δὲ καὶ εἴ τις χρημάτων ἐπιθυμῶν ἧτταν προσίεται. τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι οἱ μὲν νικῶντες τά τε ἑαυτῶν  σῴζουσι καὶ τὰ τῶν ἡττωμένων προσλαμβάνουσιν, οἱ δὲ ἡττώμενοι ἅμα ἑαυτούς τε καὶ τὰ ἑαυτῶν πάντα ἀποβάλλουσιν; ὁ μὲν δὴ ᾿Ασσύριος ἐν τούτοις ἦν.(Ξ κ.π.)
                                   σχόλια
 πάομαι, -ῶμαι =  [+ αιτιατ.] έχω, κατέχω, αποκτώ, παίρνω // προσίεμαι = αφήνω να με πλησιάσουν· δέχομαι, αποδέχομαι, παραδέχομαι // εἰμὶ ἔν τινι = ασχολούμαι με κάτι
                                    ασκήσεις
1.    ἔφυτε, ἐτράφητε: να γραφούν οι χρόνοι των ρημάτων και να αντικατασταθούν εγκλιτικά.
2.    Να γραφούν στις πλάγιες πτώσεις του αντίθετου αριθμού τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης.
3.    Ποια είναι τα εξωτερικά γνωρίσματα των υποθετικών και των αιτιολογικών μτχ.;
4.    Να μελετηθούν από το Συντακτικό τα είδη των υποθετικών λόγων και να προσδιοριστεί το είδος των απαντωμένων στο κείμενο.
5.    νικήσαντες: η μτχ. είναι υποθετική. Ποια στοιχεία του κειμένου μας βοηθούν στον χαρακτηρισμό αυτό, ποια η απόδοσή της και ποιο το είδος του σχηματιζόμενου υποθετικού λόγου; (για προχωρημένους)
6.    ὧν πέπασθε ἀγαθῶν: με αφορμή τη φράση αυτή να μελετηθεί η έλξη του αναφορικού και η μετάθεση του προσδιοριζόμενου όρου (για προχωρημένους).
Για τυχόν απορίες-διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
                                                    ευχαριστώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου