Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ


ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
1. Κύρια πρόταση κρίσης 
 • Poeta exulat
 • Poeta exulavit

 • Poeta exulabit
1. Απαρέμφατο ειδικό
·         Cicero dicit poetam exulare / Cicero dixit poetam exulare
·         Cicero dicit poetam exulavisse / Cicero dixit poetam exulavisse
·         Cicero dicit poetam exulaturum esse / Cicero dixit poetam exulaturum esse
2.  Κύρια πρόταση επιθυμίας 
·    fugite
·   domestici, reserate fores
·   epistulam ad amentum tragulae adliga et intra castra abice
2.  Βουλητική πρόταση  / Τελικό απαρέμφατο
 • peto a vobis ut fugiatis
 • iussit domesticos reserare fores
 • legatum monet ut epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat

3.  Ευθεία ερώτηση
·         quid agit puer ?
·         cur tristis es ?
3.  Πλάγια ερώτηση
·         maritus interrogabat Arriam quid ageret puer 
·         pater puellam interrogavit cur tristis esset
4.  Δευτερεύουσα πρόταση  
·       laudandus est qui pro re publica cecidit

·       neutrum mihi mitti placet, quia alter nihil habet, alteri nihil est satis
4.  Δευτερεύουσα του ίδιου είδους (σχεδόν πάντα με υποτ)
·       Cicero dixit laudandum esse eum qui pro re publica cecidisset
·       Scipio in senatu dixit neminem sibi placere mitti, quia alter nihil haberet, alteri nihil esset satis
παρατήρηση: Στα μαθήματα 42 και 44 οι δευτ. προτάσεις, παρά τον πλάγιο λόγο, εκφέρονται με οριστική (quo intendit // cum iam neutris gratiam referre poteram), επειδή λειτουργούν ανεξάρτητα από τον πλάγιο λόγο 
5.  Αντωνυμίες
 • ego, meus
 • tu, tuus
 • hic, iste
5.  Αντωνυμίες
 • se, suus ( ipse, ipsius)
 • ille, illius
 • ille, is
6.  Επιρρήματα
 • nunc, hodie, cras
 • hic
6.  Επιρρήματα
 • tunc, illo die, postero die
 • ibi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου