Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ-ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ


ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ-ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΠΗΣ
·     Για να γίνει τροπή, πρέπει το ρήμα να συντάσσεται με αιτιατική.
·     Το υποκείμενο γίνεται ποιητικό αίτιο· αν είναι έμψυχο, εκφέρεται εμπρόθετα (a/ab/abs + αφαιρετική: παραδείγμ. 2,4,….  )· αν είναι άψυχο, δηλώνεται με απλή αφαιρετική (παραδ. 1,3,…)
·     Το ρήμα τρέπεται στον αντίστοιχο τύπο της παθητικής φωνής· στους περιφραστικούς τύπους λαμβάνεται  υπόψη το γένος και ο αριθμός του καινούριου υποκειμένου.
·     Το αντικείμενο σε αιτιατική γίνεται υποκείμενο σε ονομαστική
·     Αν το ρήμα συντάσσεται με δύο αντικείμενα, υποκείμενο γίνεται το άμεσο (1, 3, 4,5,7,9)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1.  Quod illic appensum civitati nomen dedit =  quo illic appenso civitati nomen datum est
2.  Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine =  a Catone  allata est  quodam die in curiam ficus praecox ex Carthagine
3.  Id exemplum sutorem quendam incitavit , ut corvum doceret parem salutationem =  eo exemplo sutor quidam incitatus est, ut corvus doceretur (ab eo = sutore) parem salutationem
4.  Sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit  =  a sutore, cupido pecuniae, is Caesari allatus est
5.  Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt =  quam ob rem ab  accusatoribus non Asiae nomen Murenae obiectun est
6.  (adulescens) fortior hoste, hasta eum transfixit =  (ab adulescente) fortiore se (χρησιμοποιήθηκε η προσωπική αντωνυμία γ΄ προσώπου με σημασία αυτοπάθειας επειδή είναι το ίδιο πρόσωπο με το υποκείμενο του ρήματος, το is), hasta is transfixus est
7.  Quam multas imagines fortissimorum virorum scriptores et Graeci et Latini nobis reliquerunt! =  Quam multae imagines fortissimorum virorum a scriptoribus et Graecis et Latinis nobis relictae sunt!
8.  Sed tantus furor omnes invaserat =  Sed tanto furore  omnes invasi erant
9.  Ut communem utilitatem nostrae anteponamus =  Ut communis utilitas nostrae anteponatur a nobis
10.  Etsi (Augustus)  super vestem earum deprehendit canos =  Etsi (ab Augusto)super vestem earum deprehensi sunt  cani

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου