Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΑ1.
Κάποτε πια η κοπέλα, κουρασμένη από την πολλή ορθοστασία, ζήτησε από τη θεία της να της παραχωρήσει για λίγο τη θέση της. Τότε η Καικίλια είπε στη κοπέλα: «Εγώ πρόθυμα σου παραχωρώ τη θέση μου». Αυτό το λόγο επαλήθευσαν λίγο καιρό αργότερα τα ίδια τα πράγματα (πιο σωστά: η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαίωσε αυτό το λόγο λίγο καιρό αργότερα). Πέθανε δηλαδή η Καικίλια, την οποία, όσο ζούσε, ο Μέτελλος την αγάπησε πολύ. Έπειτα αυτός παντρεύτηκε την κοπέλα.
Ο Κούριος κι ο Φαβρίκιος, που έζησαν στα πολύ παλιά τα χρόνια, κι οι Οράτιοι, πολύ παλιότεροι τους, μιλούσαν με τους συγχρόνους τους καθαρά και με διαύγεια· δε χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα των Σικανών και των Πελασγών, που λένε πως ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της Ιταλίας, αλλά τη γλώσσα της εποχής τους. Εσύ όμως χρησιμοποιείς γλώσσα που έχει πέσει σε αχρηστία1 εδώ και πολλά χρόνια, σαν να μιλούσες τώρα με τη μάνα του Ευάνδρου, επειδή δε θέλεις να ξέρει και να καταλαβαίνει κανείς τι λες.
Β1.
longa: longiora, sibi: mihi, sede: sedum,  paulo:  minime, res ipsa: rei ipsi, multum: plurimum,  Fabricius: Fabrici,  antiquissimi: antique, viri: viris, suis: nostris, primi: priorum, matre: matrum, Evandri: Evander,  neminem: nullius

Β2.
standi: stetisti, cederet: cessissetis, dixit: dicentur, confirmavit:  confirmemus, mortua est:  a. moritur- b. moriturus, vixit:  vivere, duxit:  duc, locuti sunt:  loquentem, coluisse: cultum- cultu, utebantur: utuntor, scire:  sciatis, vis: a. voluisse-b. velles

Γ1α.
·     mora: αφαιρετική της αιτίας στο fessa
·     standi: γενική γερουνδίου ως συμπλήρωμα στο mora
·     sibi: δοτική προσωπική χαριστική στο cederet
·     paulo: αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς στο post
·     viri: ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, παράθεση στα Curius-Fabricius
·     primi: επιρρηματικό κατηγορούμενο που δηλώνει σειρά· αναφέρεται στο qui και προσδιορίζει το coluisse
·     Evandri: γενική κτητική στο matre
·     scire: τελ. απρμφ., αντικ. στο vis
Γ1β.
matertera, mihi paulisper loco cede/cedas
Γ1γ.
Caecilia dixit puellae se libenter illi sua sede cedere
Γ2α.
coluisse: α. ειδ. απρμφ., αντικ. στο dicuntur
            β. qui: εννοείται σε ονομαστική λόγω ταυτοπροσωπίας· επειδή το ειδικό απρμφ. εξαρτάται από ρήμα προσωπικό λεκτικό παθητικό, έχουμε άρση του λατινισμού στην περίπτωση ταυτοπροσωπίας του ειδικού απρμφ.
Γ2β. proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris:
·     δευτ. υποθετική παραβολική πρότ.
·     εκφέρεται με υποτακτική επειδή η σύγκριση αφορά μια υποθετική πράξη ή κατάσταση· χρόνου ενεστώτα γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (uteris) και δηλώνει το σύγχρονο
·     λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός σε θέση β΄ όρου σύγκρισης· α΄ όρος η κύρια πρόταση Tu autem [ …]  sermone abhinc multis annis iam obsoleto uteris
Γ2γ.
·     postea puella ab eo  in matrimonium ducta est
·     quos primos coluisse Italiam [homines] dicunt


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου