Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Αδίδακτο από τον περί παραπρεσβείας λόγο του Αισχίνη

ΚΕΙΜΕΝΟ
῞Ινα δὲ μὴ διατρίβω τοὺς ἐκεῖ λόγους ῥηθέντας νυνὶ πρὸς ὑμᾶς ἀκριβῶς διεξιών, ἐν κεφαλαίῳ περὶ πάντων εἰπὼν παύσομαι. ῾Η μὲν τύχη καὶ Φίλιππος ἦσαν τῶν ἔργων κύριοι, ἐγὼ δὲ τῆς εἰς ὑμᾶς εὐνοίας καὶ τῶν λόγων. παρ' ἐμοῦ μὲν οὖν ἐρρήθη τὰ δίκαια καὶ τὰ συμφέροντα ὑμῖν, ἀπέβη δὲ οὐχ ὡς ἡμεῖς ηὐχόμεθα, ἀλλ' ὡς Φίλιππος ἔπραξε. Πότερον οὖν ὁ μηδὲν προθυμηθεὶς ἀγαθὸν ἐργάσασθαι δίκαιός ἐστιν εὐδοξεῖν, ἢ ὁ μηδὲν ὧν ἦν δυνατὸς ἐλλιπών; ἐν δὲ τῷ παρόντι νυνὶ πολλὰ διὰ τὸν καιρὸν παραλείπω. (Αισχίνης, περί παραπρεσβείας, 118)
διεξέρχομαι = εκθέτω λεπτομερώς // εὐδοξῶ = έχω ή αποκτώ καλή φήμη ή υπόληψη, με τιμούν
ασκήσεις
1. Να γραφεί το β΄ ενικό προστακτικής των υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων στον χρόνο και στη φωνή που βρίσκονται.
2.   Να προσδιοριστεί το είδος και η συντακτική θέση των δευτερευουσών προτάσεων.
3.              παρ' ἐμοῦ μὲν οὖν ἐρρήθη τὰ δίκαια καὶ τὰ συμφέροντα ὑμῖν:
      Να γίνει λεπτομερής συντακτική ανάλυση
      Να μετατραπεί η σύνταξη σε ενεργητική
4.              Να γραφεί ό,τι ζητείται για καθένα από τα ακόλουθα:
      ῥηθέντας: η δοτική πληθυντικού
      ἀκριβῶς: ο αντίστοιχος τύπος στον συγκριτικό
      πάντων: η δοτική πληθ.
      ὧν: το είδος και το γένος της αντωνυμίας
      πολλά: ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου