Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011


Τι είναι τα προγράμματα μελέτης

Η προετοιμασία του μαθητή για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών και ιδιαίτερα για το αδίδακτο κείμενο απαιτεί επαρκείς γνώσεις σε επίπεδο γραμματικής- σύνταξης -μετάφρασης και συστηματικό διάβασμα. Τα προγράμματα μελέτης στοχεύουν στη βοήθεια του μαθητή σε αυτό το επίπεδο. Για να φέρουν αποτέλεσμα, πρώτα πρέπει να μελετηθεί η προτεινόμενη ύλη από το αντίστοιχο βιβλίο (Γραμματική, Λεξικό Ρημάτων, Συντακτικό) και έπειτα με μεγάλη προσοχή και χωρίς βιασύνη να επιχειρηθεί η απάντηση στις ασκήσεις. 
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Νο 1

1.     Να μελετηθεί από τη σχολική γραμματική (σελ. 45-51) η α΄ κλίση ουσιαστικών

2.     Να μελετηθούν από το Λεξικό Ρημάτων  Αρχαίας Ελληνικής οι χρόνοι – σημασίες – συντάξεις των ρημάτων: ἀγγέλλω/ἀγγέλλομαι, ἀγορεύω, ἄγω/ἄγομαι, ἀδικῶ/ἀδικοῦμαι, αἰδοῦμαι, (ἐπ)αινῶ /(ἐπ)αινοῦ μαι,  αἱρῶ/αἱροῦμαι, αἴρω/αἴρομαι,  αἰσθάνομαι
3.     Να μελετηθεί από το Συντακτικό το υποκείμενο ρημάτων (προσωπικών και απρόσωπων), απαρεμφάτου (ταυτοπροσωπία – ετεροπροσωπία), μετοχής (συνημμένη – απόλυτη)

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

1.   Ðπλίτης, τραυματίας, δεσμώτης, δεσπότης, τρίαινα, θάλασσα, κεραία: Να γραφούν για κάθε ουσιαστικό:
α.  η γενική και των δύο αριθμών
β.  η κλητική ενικού
γ.  η δοτική πληθυντικού
2.   Να γραφεί ό,τι ζητείται για κάθε ρήμα που ακολουθεί:
 1. ¢γγέλλω: το α΄ενικό οριστικής και ευκτικής και οι ονοματικοί ρηματικοί τύποι στο μέλλοντα
 2. ¢γορεύω:  οι χρόνοι στους οποίους συμπληρώνεται από το ρήμα λέγω
 3. ¥γω: τα απαρέμφατα όλων των χρόνων και στις δύο φωνές
 4. (π)αινî: α. ο μέλλοντας στην ενεργητική φωνή, β. η σημασία του ρήματος όταν συντάσσεται με κατηγορηματική μετοχή
 5. αƒρî: ο ενεργητικός και μέσος αόριστος β΄ στο α΄ενικό οριστικής και στο απαρέμφατο.
 6. αρω: οι ονοματικοί ρηματικοί τύποι στον ενεργητικό και μέσο μέλλοντα
 7. ασθάνομαι: το β΄ενικό σε όλες τις εγκλίσεις και οι ονοματικοί ρηματικοί τύποι στον αόριστο 
 8. το γ΄ πληθυντικό οριστικής, το β΄ενικό προστακτικής και το απαρέμφατο μέσου-παθητικού παρακειμένου των ρημάτων: ¢γγέλλομαι, ¥γομαι, ¢δικοàμαι, αδοàμαι, (π)αινοàμαι, αƒροàμαι, αρομαι, ασθάνομαι.
3.  Να αναγνωριστούν γραμματικά οι υπογραμμισμένοι ρηματικοί τύποι στα παραδείγματα που ακολουθούν. Τα παραδείγματα να μεταφραστούν.
1.       kaˆ toàto mn er»sqw mšga tekm»rion peiqarcaj  
2.      dÒxete p©sin t¦ cr»mata taàt' ¢ntˆ tîn nÒmwn kaˆ tÁj eÙork…aj ÅrÁsqai
3.      tîn d lÒgwn oƒ ple‹stoi perˆ ïn Diope…qhj pr£ttei kaˆ mšllei poien erhntai
4.      'Emoˆ dš, ð ¥ndrejtoàto  Ñrqîj doke‹ e„rÁsqai
5.      T…nej, ð Nikomac…dh, strathgoˆ Èrhntai;
4.   Να δηλωθούν οι συντάξεις των υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων στα παραδείγματα που ακολουθούν. Τα παραδείγματα να μεταφραστούν:
1.      aÙtù KàrÒn te ™pistrateÚonta prîtoj ½ggeila
2.      prosel£santej ƒppej trej ¢ggšllousin Óti oƒ nekroˆ ¢nVrhmšnoi ehsan
3.      ¢ggšlletai aÙto‹j t¦j ¢pÕ Peloponn»sou kaˆ Sikel…aj pšnte kaˆ pent»konta naàj   parenai.
4.      kaˆ tÍ Østera…v ¢ggšlletai Ð Strombic…dhj ta‹j ¢pÕ toà `EllhspÒntou nausˆn ¢figmšnoj
5.      ™ntaàqa d¾ ¢ristopoioumšnoij aÙto‹j ¢ggšlletai t¦ perˆ L£myakon
6.      ¢ggšllontai aƒ dÚo kaˆ tessar£konta nÁej kaˆ Ð 'Aghsandr…daj ¢pÕ tîn Meg£rwn t¾n Salam‹na paraple‹n
7.      ºggšlqh aÙtù Óti Mšgara ¢fšsthke kaˆ Peloponn»sioi mšllousin ™sbale‹n ™j t¾n 'Attik¾n
8.      toj d' 'Aqhnaoij ºggšlqh eÙqÝj t¦ perˆ tîn Plataiîn gegenhmšna
9.      aÙtù ºggšlqh Óti Boiwtoˆ ™pšrcontai
10.   'Ej d t¦j 'Aq»naj ™peid¾ ºggšlqh, ™pˆ polÝ mn ºp…stoun
11.    ½ggeltage deàro  ¼ te m£ch p£nuscur¦ gegonšnai kaˆ ™n aÙtÍ polloÝj tîn gnwr…mwn teqn£nai.
12.  ¢dike‹te, ð ¥ndrej 'Aqhna‹oi, polšmou ¥rcontej kaˆ spond¦j lÚontej
13.  prîton mn g¦r œgwge ™painî aÙtoà Óti tÕ stratÒpedon ™n tù te…cei tîn Tegeatîn ™poi»sato
14.    Éreto d tÕ Ûyoj toà te…couj mšga  
15.  kat»goroj tîn diabeblhmšnwn Øf' Ømîn aƒre‹tai
16.  ¹ pÒlij, Ótan   pÒlemoj Ï, strathgoÝj ¹m©j aƒre‹tai
17.  oÙdn ¥topon ™po…hsen e„ NikÒmacon e†leto diaitht¾n
18.  kaˆ m©llon e†leto m¾ zÁn À kataiscànai t¦j par' Ømîn ØparcoÚsaj aÙtù tim£j.
19.  PeriklÁj Ð Xanq…ppou Åršqh lšgein
20.    Åršqh kat£skopoj aÙtÕj met¦ Qeagšnouj ØpÕ 'Aqhna…wn
21.  tr…tV À tet£rtV ¹mšrv a„sq£netai Ð Spiqrid£thj tÕn Farn£bazon ™n  kèmV meg£lV stratopedeuÒmenon
22.  ½dh g¦r Æsq£neto kaˆ ™n tÍ KaÚnJ oÜsaj t¦j naàj
23.   oÙdeˆj Ésqeto ÓtJ trÒpJ ›kastoj diefq£rh  
24.  Ésqeto Óti nikîsin oƒ meq' aØtoà
25.  Р pat»r, ð ¥ndrej dikasta…, Ésqeto t¾n nÒson oÙk ¢pofeuxÒmenoj
26.  'Epameinèndaj Ésqeto ™xestrateumšnon tÕn 'Aghs…laon kaˆ Ônta ½dh ™n tÍ Pell»nV    
5.    Να βρεθεί το υποκείμενο όλων των ρηματικών τύπων στα παραδείγματα που ακολουθούν. Τα παραδείγματα να μεταφραστούν: 
 1.   'Aqhna‹oi d ¢koÚsantej ¢mfotšrwn, genomšnhj kaˆ dˆj ™kklhs…aj, tÍ mn protšrv oÙc Âsson tîn Korinq…wn ¢pedšxanto toÝj lÒgouj.
 2. Kaˆ t¦j mn palai¦j prodos…aj polÝ ¨n œrgon e‡h lšgein· genomšnou d toà Korinqiakoà polšmou di¦ t¾n Ûbrin t¾n toÚtwn, kaˆ Lakedaimon…wn mn ™p' aÙtoÝj strateus£ntwndi' Øm©j d swqšntej oÙc Ópwj toÚtwn c£rin ¢pšdosan.
 3. oƒ 'Aqhna‹oi ™piÒntwn tîn M»dwn dianohqšntej ™klipe‹n t¾n pÒlin kaˆ ¢naskeuas£menoi ™j t¦j naàj ™sb£ntej nautikoˆ ™gšnonto.  
 4. kaˆ t¾n Âssan, ekaˆ deinÒn tJ ¢koàsai, ‡stw oÙk ¥llo ti fšrousan À ¥ntikruj doule…an.
 5. omai g¦r so… te sumfšrein ¢koàsai perˆ aÙtînmote pros»kein met¦ parrhsaj, ésper eqismai, poiesqai toÝj lÒgouj.
 6.  kaˆ ™n toÚtJ diaferomšnwn aÙtîn ºggšlqh Óti oƒ 'Illurioˆ met' 'Arrabaou prodÒntej Perdkkan gegšnhntai.
 καλή δύναμη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου