Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΚΦΟΡΑ
ΣΥΝΤ. ΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
si = αν
nisi = αν δεν
quodsi = αν όμως
si non = αν όχι
Οριστική
Υποτακτική
επιρρηματικές
¬ ανοιχτή υπόθεση
si/nisi + οριστ. κάθε χρόνου – Α:οποιαδήποτε έγκλιση
α. si + οριστ. ενστ. – οριστ. ενεστ. (παρόν)
β. si + οριστ. πρτ./πρκ – οριστ. πρτ./πρκ. (παρελθόν)
γ. si + οριστ. (συντελ.) μέλλ. – οριστ. μέλλ. (μέλλον)
¬ υπόθεση αντίθετη προς την πραγματικότητα
α. si/nisi + υποτ. πρτ. – Α: υποτ. πρτ. (παρόν)
β. si/nisi + υποτ. υπρσ. – Α: υποτ. υπρσ. (παρελθόν)
¬ υπόθεση δυνατή ή πιθανή
si/nisi + υποτ. ενστ. – Α: υποτ. ενστ. (παρόν-μέλλον)

Οι υποθετικοί  λόγοι στα κείμενα
¬ si habetdebemus (ανοιχτή υπόθεση-παρόν) (30)
¬ nisi accederet -  iacerent (μη πραγματικό-παρόν) (32)
¬ si animadvertissem  -  dicerent (μη πραγματικό:παρελθόν-παρόν) (42)
¬ nisi peperissem - non oppugnaretur (μη πραγματικό:παρελθόν-παρόν) (43)
¬ nisi haberem -  essem (μη πραγματικό-παρόν) (43)
¬ si pergis -  manet (ανοιχτή υπόθεση-παρόν) (43)
¬ quodsi ceciderunt -  intellegitur (ανοιχτή υπόθεση) (44)
¬ si videbaturpraedicabat (ανοιχτή υπόθεση-παρελθόν) (48)
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ
¬ nisi consulueritis-consulturum esse =  consulet (ανοιχτή υπόθεση-μέλλον) (25)
¬ nisi subvenerit -  salvi esse nequeamus =  nisi subvenerit – salvi esse nequimus (ανοιχτή υπόθεση) (37)
¬ si pervenerit – neminem… fore =  nemo erit (ανοιχτή υπόθεση-μέλλον) (42)
¬ si non possit -  ut adliget-abiciat =  si non poteris-adliga/adliges-abice/abicias (ανοιχτή υπόθεση) (45)
¬ si cessisset – essem interemptura = si cesserit – interimam (ανοιχτή υπόθεση-μέλλον) (49)
ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΕΣ
¬ intercepta epistula =  si intercepta sit =  si intercepta erit – ne cognoscantur (ανοιχτή υπόθεση-μέλλον) (45)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου