Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

κατηγορούμενο του αντικειμένου     Βούλομαι δὲ περὶ ἐμαυτοῦ καὶ νόμον θεῖναι χαλεπώτερον ἢ περὶ τῶν ἄλλων καὶ λόγον εἰπεῖν θρασύτερον ἢ κατὰ τὴν ἐμὴν ἡλικίαν· ἀξιῶ γὰρ οὐ μόνον, εἰ βλαβεροῖς χρῶμαι τοῖς λόγοις, μηδεμιᾶς συγγνώμης τυγχάνειν παρ' ὑμῶν, ἀλλ' εἰ μὴ τοιούτοις οἵοις οὐδεὶς ἄλλος, τὴν μεγίστην ὑποσχεῖν τιμωρίαν. Οὐχ οὕτω δ' ἂν τολμηρὰν ἐποιησάμην τὴν ὑπόσχεσιν, εἰ μὴ καὶ δείξειν ἤμελλον ὑμῖν καὶ ῥᾳδίαν ποιήσειν τὴν διάγνωσιν αὐτῶν. ῎Εχει γὰρ οὕτως· ἐγὼ καλλίστην ἡγοῦμαι καὶ δικαιοτάτην εἶναι τὴν τοιαύτην ἀπολογίαν, ἥτις εἰδέναι ποιεῖ τοὺς δικάζοντας ὡς δυνατὸν μάλιστα, περὶ ὧν τὴν ψῆφον οἴσουσιν, καὶ μὴ πλανᾶσθαι τῇ διανοίᾳ μηδ' ἀμφιγνοεῖν τοὺς τἀληθῆ λέγοντας.(Ισοκράτης, Αντίδοσις, 51-52) [ἀμφιγνοῶ = αμφιβάλλω]
ασκήσεις
1.  Να γραφεί ό,τι ζητείται για καθέναν από τους ακόλουθους τύπους:

 • θεῖναι: το β΄ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο
 • χαλεπώτερον, θρασύτερον: το επίρρημα στον θετικό
 • ἀξιῶ: οι ονοματικοί ρηματικοί τύποι στον ίδιο χρόνο
 • ἀξιῶ: το β΄ ενικό προστακτικής ενεστωτα ενεργητικής και μέσης φωνής
 • χρῶμαι: το β΄ ενικό ευκτικής και προστακτικής στον ίδιο χρόνο
 • ὑποσχεῖν: το β΄ ενικό ευκτικής και προστακτικής στον ίδιο χρόνο
 • ῥᾳδίαν: τα παραθετικά του
 • ἥτις: η ονομαστική πληθυντικού και στα τρία γένη
 • εἰδέναι: οι αντίστοιχοι τύποι στον μέλλοντα

2.   Να προσδιοριστεί η συντακτική θέση των ακόλουθων λέξεων-φράσεων του κειμένου:

 • βλαβεροῖς:
 • συγγνώμης:
 • παρ' ὑμῶν: 
 • τολμηράν: 
 • δείξειν: 
 • τὴν ἀπολογίαν: 
 •  τοὺς δικάζοντας: 
 • τἀληθῆ:

3.   Το είδος των υποθετικών λόγων του κειμένου.
4.  Οὐχ οὕτω δ' ἂν τολμηρὰν ἐποιησάμην τὴν ὑπόσχεσιν, εἰ μὴ καὶ δείξειν ἤμελλον ὑμῖν καὶ ῥᾳδίαν ποιήσειν τὴν διάγνωσιν αὐτῶν: Να εξαρτηθεί από το ὁ ῥήτωρ ἔλεγεν ( ολοι οι δυνατοί τρόποι)
5.   Πώς εκφέρεται ο β΄ όρος σύγκρισης στην α΄ ημιπερίοδο του κειμένου;
6.  θεῖναι, εἶναι: Να μεταφερθούν στον ευθύ λόγο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου