Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

εξαρτημένοι υποθετικοί λόγοι


κείμενο
ἃ δὴ ἀκούσαντες οἱ Φλειάσιοι ἔδεισαν μὴ εἰ στρατεύσαιντο ἐπ' αὐτούς, τῶν ἔνδοθεν παρείησάν τινες αὐτοὺς εἰς τὴν πόλιν. καὶ γὰρ συγγενεῖς πολλοὶ ἔνδον ἦσαν τῶν φευγόντων καὶ ἄλλως εὐμενεῖς, καὶ οἷα δὴ ἐν ταῖς πλείσταις πόλεσι νεωτέρων τινὲς ἐπιθυμοῦντες πραγμάτων κατάγειν ἐβούλοντο τὴν φυγήν. τοιαῦτα μὲν δὴ φοβηθέντες, ἐψηφίσαντο καταδέχεσθαι τοὺς φυγάδας, καὶ ἐκείνοις μὲν ἀποδοῦναι τὰ ἐμφανῆ κτήματα, τοὺς δὲ τὰ ἐκείνων πριαμένους ἐκ δημοσίου τὴν τιμὴν ἀπολαβεῖν· εἰ δέ τι ἀμφίλογον πρὸς ἀλλήλους γίγνοιτο, δίκῃ διακριθῆναι.  (Ξ.ε.5.2.8)
ασκήσεις
1.  Να μελετηθούν οι εξαρτημένοι υποθετικοί λόγοι και να βρεθεί το είδος των απαντωμένων στο κείμενο.
2.  ἐψηφίσαντο καταδέχεσθαι τοὺς φυγάδας, καὶ ἐκείνοις μὲν ἀποδοῦναι τὰ ἐμφανῆ κτήματα, τοὺς δὲ τὰ ἐκείνων πριαμένους ἐκ δημοσίου τὴν τιμὴν ἀπολαβεῖν: Να μεταφερθούν τα απαρέμφατα στον ευθύ λόγο.
3.  Να χαρακτηριστεί το είδος των επιρρηματικών μτχ. του κειμένου και να γίνει ανάλυσή τους  στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης.
4. παρείησαν, ἐψηφίσαντο, γίγνοιτο: Να γραφεί ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους χρόνους.
5. πριαμένους: Να γραφούν οι χρόνοι του ρήματος. Να κλιθεί στην υποτακτική και ευκτική του ίδιου χρόνου.
6.  ταῖς πλείσταις πόλεσι, τὰ ἐμφανῆ κτήματα: Να κλιθούν στον αντιθετο αριθμό. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου