Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Νο 2


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Νο 2


1.     β΄ κλίση ουσιαστικών (βλ. σχολική γραμματική, σελ. 52-58)
2.     χρόνοι – σημασίες – συντάξεις ρημάτων: ατιîμαι, ¢κούω, ¡λίσκομαι, ¡μαρτάνω, ¢μφιέννυμι /¢μφιέννυμαι, ¢ναλίσκω/¢ναλίσκομαι, ¢νοίγω/¢νοίγομαι, ¢πεχθάνομαι
3.     κατηγορούμενο (απλό – επιρρηματικό - προληπτικό)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.      κίνδυνος, κάμινος, μυστήριον, ¢πόπλους, Ñστοàν: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών και στους δύο αριθμούς.
2.     Να απαντηθούν οι ερωτήσεις που ακολουθούν:
1.     πώς είναι η  προστακτική ενεστώτα και η οριστική παρατατικού σε όλα τα πρόσωπα και πώς  το απαρέμφατο ενεστώτα του ρήματος ατιîμαι;
2.     πώς είναι το α΄ενικό οριστικής και οι ονοματικοί ρηματικοί τύποι του ρήματος ¢κούω στο μέλλοντα;  Πώς δικαιολογείται  ο τρόπος σχηματισμού του ενεργητικού παρακειμένου του;
3.     ποιο είναι το (σημασιολογικά) ενεργητικό του ρήματος ¡λίσκομαι και ποια η σημασία που έχει όταν συντάσσεται με την αιτιατική γραφήν + γεν. του εγκλήματος
4.     πώς είναι το α΄ενικό οριστικής και το απαρέμφατο ενεργητικού μέλλοντα και πώς η ονομαστική ενικού ουδετέρου της μετοχής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος ¡μαρτάνω;
5.     πώς είναι το α΄ενικό οριστικής των ιστορικών χρόνων ενεργητικής φωνής του ρήματος ¢μφισβητî και ποιο το είδος της αύξησης και του αναδιπλασιασμού που δέχεται;
6.     πώς είναι το α΄ενικό οριστικής ενεργητικού αορίστου και μέσου παρακειμένου  του  ρήματος ¢ναλίσκω και πώς του καταναλίσκω;
7.   πώς είναι οι ιστορικοί χρόνοι του ρήματος ¢νοίγω / ¢νοίγνυμι στην ενεργητική φωνή;
8.   πώς είναι το απαρέμφατο του ρήματος ¢πεχθάνομαι σε όλους τους χρόνους;
3.     Να βρεθεί ο τρόπος σύνταξης των υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων στα παραδείγματα που ακολουθούν. Να μεταφραστούν τα παραδείγματα.
1.      teleutîn d' ej toàt' ¢naide…aj Ãlqen, ésq' ¡p£ntwn me tîn gegenhmšnwn Æti©to
2.      Æti©to to…nun tij tina Ñfe…lein cr»mata, Ð d' ºrne‹to
3.      Ð d' ¢koÚsaj Æti©to aÙtÕn Óti oÙ toàto prîton ºrèta
4.      PrwtagÒraj tÕn lÒgon Æti©to duscerÁ εἶnai
5.      nàn kÒlakej kaˆ qeo‹j ™cqroˆ kaˆ t¥ll' § pros»kei p£nt' ¢koÚousin.     
6.      kaˆ lšgw mn ¤per ½kousa tÁj mhtrÒj
7.      •A mn aƒ SeirÁnej ™pÍdon tù 'Odusse‹ ½kousaj `Om»rou
8.      ”Hkousa dš pote aÙtoà kaˆ perˆ f…lwn dialegomšnou
9.        ½dh g£r tou œgwge kaˆ ½kousa tîn sofîn æj nàn ¹me‹j tšqnamen
10.    ½kouse toàton ™moˆ di£docon kaqesthkÒta
11.  'AbrokÒmaj  ½kouse Kàron ™n Kilik…v Ônta
12.  'Aghs…laoj   ½kouse toÝj polem…ouj tar£ttesqai di¦ tÕ a„ti©sqai ¢ll»louj toà gegenhmšnou
13.  o† ge m¾n 'Arge‹oi   ½kousan Ôpisqen Ôntaj toÝj Lakedaimon…ouj
14.    kaˆ g¦r Øme‹j ™ke…nwn prÒteron ºkoÚsate kathgoroÚntwn
15.    Ð d' ¢pekr…nato Óti ¢koÚei 'AbrokÒman ™cqrÕn ¥ndra ™pˆ tù EÙfr£tV potamù enai                 
4.      Να βρεθούν τα κατηγορούμενα που υπάρχουν στα παραδείγματα που ακολουθούν και να δηλωθεί η λέξη που προσδιορίζουν. Να μεταφραστούν τα παραδείγματα.
1.        e„sˆ g¦r oƒ pršsbeij oÙ tri»rwn oÙd tÒpwn oÙd' Ðplitîn oÙd' ¢kropÒlewn kÚrioi, ¢ll¦ lÒgwn kaˆ crÒnwn
2.      kaˆ esˆ mn d»pou p©sai metabolaˆ politeiîn qanathfÒroi
3.      oátoi oÙ mÒnon e„sˆ perˆ ¢nqrèpouj ¢dikètatoi, ¢ll¦ kaˆ perˆ qeoÝj ¢sebšstatoi
4.      pšraj mn g¦r ¤pasin ¢nqrèpoij ™stˆ toà b…ou q£natoj
5.      oÙd' ™stˆn, ð ¥ndrej 'Aqhna‹oi, toà ½qouj toà Ømetšrou kÚrion poiÁsai toioàton nÒmon
6.      man…a g¦r ‡swj ™stˆn Øpr dÚnam…n ti poie‹n
7.      po…ou tinÕj gšnouj ™stˆn Ð Spiqrid£thj;
8.      taàt' ™stˆn ¢ndrîn ™pistamšnwn c£ritaj ¢podidÒnai
9.      O„konÒmou ¥ra ™stˆn ¢gaqoà kaˆ to‹j ™cqro‹j ™p…stasqai crÁsqai
10.  tîn g¦r m£chn nikèntwn kaˆ tÕ ¥rcein ™st…
11.  p£nta taàta t¢gaq¦ tîn kratoÚntwn ™st…
12.  tîn mn g¦r nikèntwn tÕ ka…nein, tîn d ¹ttwmšnwn tÕ ¢poqnÇskein ™st…
13.  qrasÚtatoj ¡p£ntwn ¢nqrèpwn ™gšneto
14.  fanerÕj d ™gšneto kaˆ Ð neëj toà Poseidînoj taÚtV tÍ nuktˆ kaÒmenoj
15.  car…enta goàn kaˆ kaqar¦ kaˆ diafanÁ t¦ Ød£tia fa…netai
16.  Kàroj p£ntwn p£nta kr£tistoj ™nom…zeto
17.  Ð d tÒpoj oátoj 'Armen…a ™kale‹to ¹ prÕj ˜spšran. Ûparcoj d' Ãn aÙtÁj Tir…bazoj, Ð kaˆ basile‹ f…loj genÒmenoj
18.   kaˆ oÙc Âsson lVstaˆ Ãsan oƒ nhsiîtai, K©ršj te Ôntej kaˆ Fo…nikej.
19.  oƒ d Kerkura‹oi t¾n ƒkete…an oÙk ™dšxanto, ¢ll' ¢pr£ktouj ¢pšpemyan.
20.  E„ dš tJ doke‹ taàta kaˆ dap£nhj meg£lhj kaˆ pÒnwn pollîn kaˆ pragmate…aj enai, kaˆ m£l' Ñrqîj doke‹
21.  “Otan Øpr tîn seautoà mšllVj tinˆ sumboÚlJ crÁsqai, skÒpei prîton pîj t¦ ˜autoà diókhsen.
22.   M…nwj   o„kist¾j prîtoj tîn ple…stwn ™gšneto, K©raj ™xel£saj kaˆ toÝj ˜autoà pa‹daj ¹gemÒnaj ™gkatast»saj.
23.  tîn Korinq…wn ¢pelqÒntwn oÙ polÝ Ûsteron dška naàj aÙto‹j ¢pšsteilan bohqoÚj.
24.    taàta d diaprax£menoj Ð Kàroj ½dh skota‹oj ¢nagagën ™stratopedeÚsato ™n Qumbr£roij.
25.   Ð d Kàroj æj ede polloÝj ƒppšaj ¢nt…ouj, ½reto.
26.  kaˆ g¦r toÝj Messhnouj prètoujpthdej Ð Dhmosqšnhj proÚtaxe.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου