Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

αδίδακτο 21ΚΕΙΜΕΝΟ
ὁ μὲν ταῦτ' εἶπεν. οἱ δὲ τριάκοντα πάντες μὲν ἐπῃσχύνθησαν αὐτὸν καὶ ἐσιώπησαν· ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος χρόνῳ ποτὲ εἶπεν· ᾿Αλλ' οἶμαι μέν σε, ὦ Φαρνάβαζε, εἰδέναι ὅτι καὶ ἐν ταῖς  ῾Ελληνικαῖς πόλεσι ξένοι ἀλλήλοις γίγνονται ἄνθρωποι. οὗτοι δέ, ὅταν αἱ πόλεις πολέμιαι γένωνται, σὺν ταῖς πατρίσι καὶ τοῖς ἐξενωμένοις πολεμοῦσι καί, ἂν οὕτω τύχωσιν, ἔστιν ὅτε καὶ ἀπέκτειναν ἀλλήλους. καὶ ἡμεῖς οὖν νῦν βασιλεῖ τῷ ὑμετέρῳ πολεμοῦντες πάντα ἠναγκάσμεθα τὰ ἐκείνου πολέμια νομίζειν· σοί γε μέντοι φίλοι γενέσθαι περὶ παντὸς ἂν ποιησαίμεθα.
σχόλια
 ἐπαισχύνομαι [+ αιτιατ.]= ντρέπομαι // οἶμαι κ΄ οἴομαι = [+ ειδ. απρμφ.] νομίζω ότι // εἰδέναι: απρμφ. ενεστ. του ρ. οἶδα = γνωρίζω // ξενόομαι –οῦμαι = [+ δοτ.] συνάπτω σχέσεις φιλίας με κάποιον, γίνομαι φίλος του/[απόλ.]είμαι φίλος κάποιου /τοῖς ἐξενωμένοις πολεμοῦσι = πολεμούν και εναντίον των ίδιων των φίλων τους // ἔστιν ὅτε = μερικές φορές // περὶ παντὸς ποιοῦμαι + απρμφ. = θεωρώ πάνω απ’ όλα (το) να…

  •    Δοξαστικά λέγονται τα ρήματα που έχουν τη σημασία:΄΄νομίζω, πιστεύω, θεωρώ,…΄΄. Τα ρήματα αυτά (δοκῶ, νομίζω, ἡγοῦμαι, οἴομαι-οἶμαι, ὑπολαμβάνω,…) συντάσσονται κατά κανόνα με ειδικό απρμφ.

  •   Η δοτική που εξαρτάται από επίθετα που δηλώνουν φιλία ή έχθρα είναι αντικειμενική.

  •   Ρήματα που δηλώνουν φιλική (εὐνοῶ, βοηθῶ, ὑπηρετῶ, ἀρέσκω,…) ή εχθρική διάθεση (ὀργίζομαι, ἐπιβουλεύω, μάχομαι, πολεμῶ,…) παίρνουν αντικείμενο σε πτώση δοτική.

  •  Γνωμικός λέγεται ο αόριστος που δηλώνει πράξη που ισχύει πάντα ή συνήθως γίνεται. Ισοδυναμεί και μεταφράζεται με ενεστώτα ή με το συνήθως και ενεστώτα.

ασκήσεις
1.    Να αναγνωριστούν γραμματικώς όλοι οι ρηματικοί τύποι (ονοματικοί-εγκλιτικοί) που απαντούν σε αόριστο.
2.   Να χαρακτηριστεί το είδος των αντωνυμιών του κειμένου.
3.   Να βρεθούν τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης που απαντούν σε πτώση δοτική (ενικού-πληθυντικού) και να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις τους και στους δύο αριθμούς.
4.   Ποιες από τις λέξεις του κειμένου έχουν θέση κατηγορουμένου; Να μελετηθεί από το φυλλάδιο η Ενότητα για το κατηγορούμενο.
5.   Να χαρακτηριστεί το είδος των δευτερευουσών προτάσεων του κειμένου και να προσδιοριστεί η συντακτική θέση της πρότασης που εισάγεται με το ὅτι.
6.   Να γραφεί ό,τι ζητείται για κάθε γραμματικό τύπο του κειμένου:
·    πάντες: γενική ενικού θηλυκού και δοτική πληθυντ. ουδετέρου
·    ἐπῃσχύνθησαν: ο αντίστοιχος τύπος στην υποτακτική
·    εἶπεν: το β΄ ενικό στην προστακτική του ίδιου χρόνου
·    γίγνονται: εγκλιτική αντικατάσταση
·    οἶμαι: το β΄ ενικό στην οριστική του ίδιου χρόνου
·    πολεμοῦσι: εγκλιτική αντικατάσταση
·    νομίζειν: ο αντίστοιχος τύπος στον μέλλοντα
·    ποιησαίμεθα: η προστακτική στον ίδιο χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου