Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

αδίδακτο 20 (για τη β΄ λυκείου)ΚΕΙΜΕΝΟ
καὶ ἔδοξε τ δικαστηρίῳ δῆσαι τὸν ᾿Ερασινίδην. μετὰ δὲ ταῦτα ἐν τῇ βουλῇ διηγοῦντο οἱ στρατηγοὶ περί τε τῆς ναυμαχίας καὶ τοῦ μεγέθους τοῦ χειμῶνος. Τιμοκράτους δ' εἰπόντος ὅτι καὶ τοὺς ἄλλους χρὴ δεθέντας εἰς τὸν δῆμον παραδοθῆναι, ἡ βουλὴ ἔδησε. μετὰ δὲ ταῦτα ἐκκλησία ἐγένετο, ἐν τῶν στρατηγῶν κατηγόρουν ἄλλοι τε καὶ Θηραμένης μάλιστα, δικαίους εναι λόγον ὑποσχεῖν διότι οὐκ ἀνείλοντο τοὺς ναυαγούς. (Ξ.ε.1.7)
σχόλια
§   Το ρήμα δοκῶ στο γ΄ ενικό πρόσωπο μπορεί να είναι είτε προσωπικό είτε απρόσωπο. Εκτός από τη σύνταξη διαφορά τις περισσότερες φορές υπάρχει και στη σημασία. Τα ακόλουθα παραδείγματα το επιβεβαιώνουν:
·         ἔδοξεν αὐτοῖς Ἐλευσῖνα κατοικεῖν
·         Ταῦτα εἰπὼν ἔδοξε τῷ Κλεάρχῳ ἀληθῆ λέγειν
·         ἔδοξε τοῖς τ' ἐφόροις καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀναγκαῖον εἶναι στρατεύεσθαι μετὰ τῶν ᾿Αχαιῶν ἐπὶ τοὺς ᾿Ακαρνᾶνας.

§   δέω-δῶ = [+ αιτιατ.] δένω, φυλακίζω κάποιον
§   κατηγορῶ + γεν. = μιλώ εναντίον κάποιου, ιδίως μπροστά σε δικαστές, κατακρίνω κάποιον
§   λόγον ὑπέχω = δίνω λογαριασμό, λογοδοτώ
§   ἀναιροῦμαι = (για νεκρούς-ναυαγούς) σηκώνω-περισυλλέγω νεκρούς-ναυαγούς
ασκήσεις
1.  Να βρεθούν οι ρηματικοί τύποι (εγκλιτικοί και ονοματικοί) που απαντούν σε χρόνο αόριστο και να χαρακτηριστούν (π.χ.: παθητ. αόρ. α΄, ενεργητ. αόρ. β΄κτλ.)
2.  Να συμπληρωθεί ο πίνακας που ακολουθεί:

τῷ δικαστηρίῳ
τοῦ μεγέθους
τοῦ χειμῶνος
ἐκκλησία
τοὺς ναυαγούς
γεν.

δοτ.

αιτ.

ον.

γεν.

δοτ.

αιτ.


3.  Να διαβαστεί η συντακτική ενότητα για το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ.
καλή δύναμη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου