Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 2015 ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Quam multas imagines fortissimōrum virōrum –non solum ad intuendum, verum etiam ad imitandum– scriptōres et Graeci et Latīni nobis reliquērunt! Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponēbam.
…………………………………………………………………………………………
Hac re audītā Augustus voluit filiam deterrēre quominus id faceret. Eo consilio aliquando repente intervēnit oppressitque ornatrīces. Etsi super vestem eārum deprehendit canos, tamen Augustus dissimulāvit eos vidisse et aliis sermonibus tempus extraxit, donec induxit mentiōnem aetātis.
…………………………………………………………………………………………
Cerva alba eximiae pulchritūdinis Sertōrio a Lusitāno quodam dono data erat. Sertōrius omnibus persuāsit cervam, instinctam numine Diānae, conloqui secum et docēre, quae utilia factu essent.
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω αποσπασμάτων.
Μονάδες 40
Παρατηρήσεις
Β1α. «Eo consilio aliquando repente intervēnit oppressitque ornatrīces»: να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους των παραπάνω προτάσεων στον άλλον αριθμό.
Μονάδες 5
Β1β. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις:
multas: τον συγκριτικό βαθμό του επιρρήματος
fortissimōrum: την αφαιρετική ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος στον θετικό βαθμό
virōrum: την κλητική ενικού αριθμού
bene: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού ουδετέρου γένους στον συγκριτικό βαθμό του επιθέτου
hac re: τη γενική ενικού αριθμού
vestem: τη γενική πληθυντικού αριθμού
aliis: την ονομαστική ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος
Sertōrio: την κλητική ενικού αριθμού
quodam: την αιτιατική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος.
 Μονάδες 10
Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
Intuendum: το σουπίνο στην αφαιρετική
reliquērunt: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
proponēbam: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή
voluit: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα
faceret: το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή
oppressit: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή
vidisse: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού στην άλλη φωνή
dissimulāvit: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή
extraxit: την αφαιρετική του γερουνδίου
induxit: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
data erat: το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή
persuāsit: την αιτιατική πληθυντικού της μετοχής ενεστώτα στο ουδέτερο γένος
instinctam:  το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
conloqui:  την ονομαστική ενικού της μετοχής μέλλοντα στο θηλυκό γένος
docēre: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή.
Μονάδες 15
Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: dono, factu.
Μονάδες 2
Γ1β. «Quam multas imagines fortissimōrum virōrum scriptōres et Graeci et Latīni nobis reliquērunt!»: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 6
Γ1γ. «Eo consilio aliquando repente (Augustus) intervēnit oppressitque ornatrīces.»: να αναδιατυπώσετε την περίοδο, μετατρέποντας την πρώτη πρόταση σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισαγόμενη με τον ιστορικό σύνδεσμο cum, έτσι ώστε να εκφράζει το προτερόχρονο.
Μονάδες 3
Γ1δ. «Etsi super vestem eārum deprehendit canos, tamen Augustus dissimulāvit eos vidisse.»: να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση της υπογραμμισμένης περιόδου στην αντίστοιχη μετοχή, επιφέροντας τις αναγκαίες αλλαγές στην περίοδο.
Μονάδες 4
Γ2α. «Sertōrius omnibus persuāsit cervam, instinctam numine Diānae, conloqui secum»: να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
Μονάδες 4
Γ2β.  «Cerva alba eximiae pulchritūdinis Sertōrio a Lusitāno quodam dono data erat»: να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
Μονάδες 5
Γ2γ. «cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam»: να κάνετε τη γερουνδιακή έλξη (μονάδες 4) και να αιτιολογήσετε αν αυτή είναι υποχρεωτική ή όχι (μονάδες 2).
                                                                                                                                               Μονάδες 6
ΣΧΟΛΙΟ: Διαφέρει από του ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ μόνο ως προς τη Γ2β!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου