Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

έναρθρο απαρέμφατοκείμενο
῞Οτε μὲν γὰρ ἐγὼ παῖς ἦν, οὕτως ἐνομίζετο τὸ πλουτεῖν ἀσφαλὲς εἶναι καὶ σεμνὸν ὥστ' ὀλίγου δεῖν πάντες προσεποιοῦντο πλείω κεκτῆσθαι τὴν οὐσίαν ἧς ἔχοντες ἐτύγχανον, βουλόμενοι μετασχεῖν τῆς δόξης ταύτης·  νῦν δ' ὑπὲρ τοῦ μὴ πλουτεῖν ὥσπερ τῶν μεγίστων ἀδικημάτων ἀπολογίαν δεῖ παρασκευάζεσθαι καὶ σκοπεῖν, εἰ μέλλει τις σωθήσεσθαι. Πολὺ γὰρ δεινότερον καθέστηκεν τὸ δοκεῖν εὐπορεῖν ἢ τὸ φανερῶς ἀδικεῖν· οἱ μὲν γὰρ ἢ συγγνώμης ἔτυχον ἢ μικροῖς ἐζημιώθησαν, οἱ δ' ἄρδην ἀπόλλυνται, καὶ πλείους ἂν εὕροιμεν τοὺς ἐκ τῶν ὄντων ἐκπεπτωκότας ἢ τοὺς δίκην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτημάτων δεδωκότας. (Ι. αντιδ. 159-160) 
σχόλια
ὀλίγου δεῖν = σχεδόν // πλείω κεκτῆσθαι τὴν οὐσίαν ἧς ἔχοντες ἐτύγχανον κεκτῆσθαι τὴν οὐσίαν πλείω ταύτης ἣν ἔχοντες ἐτύγχανον // ὥσπερ τῶν μεγίστων ἀδικημάτων = ὥσπερ (δεῖ ὑπὲρ) τῶν μεγίστων ἀδικημάτων (ἀπολογίαν παρασκευάζεσθαι) // ἄρδην = εξ ολοκλήρου, από τα θεμέλια
ασκήσεις
1. ὀλίγου, πλείω, μεγίστων, φανερῶς, μικροῖς: ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς
2. Να κλιθεί η προστακτική των ρηματικών τύπων που απαντούν σε παρακείμενο στον ίδιο χρόνο.
3. Να γραφεί το β΄ ενικό σε όλες τις εγκλίσεις του ενεστώτα των ρηματικών τύπων του κειμένου που ανήκουν σε ρήματα β΄ συζυγίας.
4.  ἀπολογίαν δεῖ [τινα] παρασκευάζεσθαι: Να αντικατασταθεί από ρηματικό επίθετο.
5.  ῞Οτε ἐγὼ παῖς ἦν: Να συμπτυχθεί σε μτχ. 
6. Ποιες λέξεις/φράσεις του κειμένου έχουν θέση κατηγορουμένου; 
7. νῦν δ' ὑπὲρ τοῦ μὴ πλουτεῖν ὥσπερ τῶν μεγίστων ἀδικημάτων ἀπολογίαν δεῖ παρασκευάζεσθαι καὶ σκοπεῖν, εἰ μέλλει τις σωθήσεσθαι: Να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με όλους τους δυνατούς τρόπους, αφού εξαρτηθεί από το ὁ ῥήτωρ ἔλεγεν.
8.   Να προσδιοριστεί το είδος του υποθετικού λόγου του κειμένου και να τραπεί σε εκείνο του  προσδοκωμένου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου