Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

αδίδακτο 17


ΚΕΙΜΕΝΟ
Η πραγματική ευτυχία
καὶ ὁ Σάκας εἶπεν· ῏Ω μακάριε σὺ τά τε ἄλλα καὶ αὐτὸ τοῦτο ὅτι ἐκ πένητος πλούσιος γεγένησαι· πολὺ γὰρ οἴομαί σε καὶ διὰ τοῦτο ἥδιον πλουτεῖν ὅτι πεινήσας χρημάτων ἐπλούτησας. καὶ ὁ Φεραύλας εἶπεν· ῏Η γὰρ οὕτως, ὦ Σάκα, ὑπολαμβάνεις ὡς ἐγὼ νῦν τοσούτῳ ἥδιον ζῶ ὅσῳ πλείω κέκτημαι; οὐκ οἶσθα, ἔφη, ὅτι ἐσθίω μὲν καὶ πίνω καὶ καθεύδω οὐδ' ὁτιοῦν νῦν ἥδιον ἢ τότε ὅτε πένης ἦν· ὅτι δὲ ταῦτα πολλά ἐστι, τοσοῦτον κερδαίνω, πλείω μὲν φυλάττειν δεῖ, πλείω δὲ ἄλλοις διανέμειν, πλειόνων δὲ ἐπιμελούμενον πράγματα ἔχειν. νῦν γὰρ δὴ ἐμὲ πολλοὶ μὲν οἰκέται σῖτον αἰτοῦσι, πολλοὶ δὲ πιεῖν, πολλοὶ δὲ ἱμάτια· οἱ δὲ ἰατρῶν δέονται· ἥκει δέ τις ἢ τῶν προβάτων λελυκωμένα φέρων ἢ τῶν βοῶν κατακεκρημνισμένα ἢ νόσον φάσκων ἐμπεπτωκέναι τοῖς κτήνεσιν· ὥστε μοι δοκῶ, ἔφη ὁ Φεραύλας, νῦν διὰ τὸ πολλὰ ἔχειν πλείω λυπεῖσθαι ἢ πρόσθεν διὰ τὸ ὀλίγα ἔχειν.  ( Ξενοφῶν, Κύρου Παιδεία, Η, 3, 39 – 41)
ΣΧΟΛΙΑ
πεινήω -ῶ = [+ γεν.] στερούμαι, δεν έχω κάτι
ὁστισoν, ἡτισον, τιoν = οποιοσδήποτε
πράγματα χω = έχω προβλήματα, ενοχλούμαι
λελυκωμένα = κατασπαραγμένα - φαγωμένα από λύκους

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.   πεινήσας, ζῶ:
α.  Να κλιθούν στην οριστική ενεστώτα και παρατατικού
β. Σύμφωνα με ποια ρήματα κλίνονται στον ενεστώτα και τον παρατατικό; Ποιες ιδιαιτερότητες παρατηρούνται κατά την κλίση τους;
γ. Ποια άλλα ρήματα έχουν ακριβώς την ίδια μ’ αυτά κλίση;
2.  ὑπολαμβάνεις,  κερδαίνω, διανέμειν, φέρων, ἐμπεπτωκέναι: Να γραφεί ο αντίστοιχος τύπος των ρηματικών τύπων στον μέλλοντα στη φωνή που βρίσκονται
3.  ἐσθίω, καθεύδω: Να γραφούν οι χρόνοι των ρημάτων στη φωνή που βρίσκονται.
4.   Να γραφεί ο αντίστοιχος τύπος των επιθέτων και των επιρρημάτων του πίνακα που ακολουθεί στους άλλους βαθμούς:
Θετικός
πένητος


πολλοί
ὀλίγα
Συγκριτικός

ἥδιον
πλείω


Υπερθετικός


5.   α.  Να βρεθούν και να χαρακτηριστούν ως προς το είδος οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου
      β.  Να προσδιοριστεί η συντακτική θέση των προτάσεων.
6.   Να δηλωθεί το υποκείμενο των ονοματικών ρηματικών τύπων του κειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου