Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012

αδίδακτο 18


1.      Εἰ μὲν οὖν μὴ Θηβαίους ἑωρῶμεν ἐκ παντὸς τρόπου παρεσκευασμένους πείθειν ὑμᾶς ὡς οὐδὲν εἰς ἡμᾶς ἐξημαρτήκασιν, διὰ βραχέων ἂν ἐποιησάμεθα τοὺς λόγους· ἐπειδὴ δ' εἰς τοῦθ' ἥκομεν ἀτυχίας ὥστε μὴ μόνον ἡμῖν εἶναι τὸν ἀγῶνα πρὸς τούτους, ἀλλὰ καὶ τῶν ῥητόρων πρὸς τοὺς δυνατωτάτους, οὓς ἀπὸ τῶν ἡμετέρων αὑτοῖς οὗτοι παρεσκευάσαντο συνηγόρους, ἀναγκαῖον διὰ μακροτέρων δηλῶσαι περὶ αὐτῶν.
ΣΧΟΛΙΑ
ὁρῶ + αιτιατ. + κτγρμτ. μτχ. = βλέπω κάποιον να κάνει κάτι, βλέπω ότι κάποιος κάνει κάτι // πείθω + αιτιατ. + ειδ. πρότ. = πείθω κάποιον ότι // ἐξαμαρτάνω τι εἴς τινα = διαπράττω κάποιο σφάλμα σε βάρος κάποιου // διὰ βραχέων (λόγων) = με λίγα λόγια // ποιοῦμαι τοὺς λόγους = λέω, μιλάω – ποιοῦμαι τοὺς λόγους πρός τινα = απευθύνω τον λόγο σε κάποιον, διεξάγω διαπραγματεύσεις με κάποιον // εἰς τοῦθ’ ἀτυχίας (γεν. διαιρετ.) = σ’ αυτό το σημείο ατυχίας

2.       οὐκοῦν δίκαιον τὰ μὲν πρὸς τοὺς πολεμίους μὴ καλῶς πραχθέντα τοὺς πρὸς τούτοις ταχθέντας ὑπέχειν λόγον, τοὺς δὲ πρὸς τὴν ἀναίρεσιν μὴ ποιήσαντας ἃ οἱ στρατηγοὶ ἐκέλευσαν, διότι οὐκ ἀνείλοντο κρίνεσθαι. τοσοῦτον δ' ἔχω εἰπεῖν ὑπὲρ ἀμφοτέρων, ὅτι ὁ χειμὼν διεκώλυσε μηδὲν πρᾶξαι ὧν οἱ στρατηγοὶ παρεσκευάσαντο. τούτων δὲ μάρτυρες οἱ σωθέντες ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, ὧν εἷς τῶν ἡμετέρων στρατηγῶν ἐπὶ καταδύσης νεὼς διασωθείς, ὃν κελεύουσι τῇ αὐτῇ ψήφῳ κρίνεσθαι, καὶ αὐτὸν τότε δεόμενον ἀναιρέσεως, ᾗπερ τοὺς οὐ πράξαντας τὰ προσταχθέντα.  

ΣΧΟΛΙΑ
οὐκοῦν = λοιπόν, επομένως ≠ οὔκουν = λοιπόν… δεν // δίκαιόν (ἐστι): απρόσ. έκφραση + τελ. απρμφ. ως υποκ. // τὰ… πραχθέντα // οἱ πρὸς τούτοις ταχθέντες = εκείνοι που ορίστηκαν γι’ αυτό // λόγον ὑπέχω τι = λογοδοτώ, δίνω λόγο για κάτι // τοὺς δὲ… μὴ ποιήσαντας // ἀναίρεσις ἡ = (για νεκρούς) περισυλλογή και ταφή, (για ναυαγούς) περισυλλογή // ἀναιροῦμαι = παίρνω κάτι για τον εαυτό μου, σηκώνω νεκρούς για ταφή, περισυλλέγω (ναυαγούς) // κρίνομαι = (ως δικανικός όρος) εισάγομαι σε δίκη, δικάζομαι // ἔχω + τελ. απρμφ. = μπορώ να // ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου = τυχαία // ἐπὶ καταδύσης νεὼς = πάνω σε πλοίο που καταστράφηκε // δέομαι + γεν. πράγματος = έχω ανάγκη κάποιο πράγμα, χρειάζομαι κάτι

Να γίνει επεξεργασία των κειμένων· να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον χωρισμό των προτάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου