Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

αδίδακτο 19


ΚΕΙΜΕΝΟ
 ἵνα δὲ καὶ τοῦ συμφόρου ἔτι ἐπιμνησθῶ, εἰσὶ μὲν δήπου πασῶν τῶν πόλεων αἱ μὲν τὰ ὑμέτερα, αἱ δὲ τὰ ἡμέτερα φρονοῦσαι, καὶ ἐν ἑκάστῃ πόλει οἱ μὲν λακωνίζουσιν, οἱ δὲ ἀττικίζουσιν. εἰ οὖν ἡμεῖς φίλοι γενοίμεθα, πόθεν ἂν εἰκότως χαλεπόν τι προσδοκήσαιμεν;  καὶ γὰρ δὴ κατὰ γῆν μὲν τίς ἂν ὑμῶν φίλων ὄντων ἱκανὸς γένοιτο ἡμᾶς λυπῆσαι; κατὰ θάλαττάν γε μὴν τίς ἂν ὑμᾶς βλάψαι τι ἡμῶν ὑμῖν ἐπιτηδείων ὄντων; ἀλλὰ μέντοι ὅτι μὲν πόλεμοι ἀεί ποτε γίγνονται καὶ ὅτι καταλύονται πάντες ἐπιστάμεθα, καὶ ὅτι ἡμεῖς, ἂν μὴ νῦν, ἀλλ' αὖθίς ποτε εἰρήνης ἐπιθυμήσομεν.  (Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, 6.3.14-15)
ΣΧΟΛΙΑ
ἵνα… ἐπιμνησθῶ: δευτ. τελική πρότ. // τα ρήματα που έχουν τη σημασία του ΄΄θυμάμαι΄΄, ΄΄ξεχνώ΄΄ παίρνουν αντικείμενο σε  γενική (τοῦ συμφόρουἐπιμνησθῶ) //  δήπου = βέβαια, σίγουρα // φρονῶ τά τινος = παίρνω το μέρος κάποιου // λακωνίζω = μιμούμαι τους Λακεδαιμονίους στους τρόπους, στο ντύσιμο κτλ., μιλώ λακωνικά /είμαι με το μέρος των Λακεδαιμονίων // ἀττικίζω = μιμούμαι τους Αθηναίους στους τρόπους, στο ντύσιμο κτλ., μιλώ την αττική διάλεκτο /είμαι με το μέρος των Αθηναίων // ὑμῶν φίλων ὄντων = εἰ ὑμεῖς φίλοι εἴητε/εἶτε· με απόδοση το γένοιτο ἄν σχηματίζεται (λανθάνων) υποθετικός λόγος που δηλώνει την απλή σκέψη [η παρουσία της δυνητικής ευκτικής στην πρόταση βοήθησε στον χαρακτηρισμό της μτχ. ως υποθετικής]// ἡμῶν   ἐπιτηδείων ὄντων = εἰ ἡμεῖς ἐπιτήδειοι εἴημεν-εἶμεν· απόδοση το βλάψαι ἄν (απλή σκέψη) // ἐπιστάμεθα: στον ενεστώτα και παρατατικό σχηματίζει τους τύπους όπως το ἵσταμαι, με τη διαφορά ότι στην υποτακτική και ευκτική ενεστώτα τονίζεται όπως το λύομαι: ἱστῶμαι αλλά ἐπίστωμαι, ἱσταῖτο αλλά ἐπίσταιτο κτλ. // ἂν μὴ νῦν [ἐπιθυμῶμεν/ἐπιθυμήσωμεν]· απόδοση το ἐπιθυμήσομεν της δ. ειδικής πρότ. (εξαρτημένος υποθετικός λόγος του προσδοκωμένου)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.       α. Να χαρακτηριστεί το είδος του φανερού υποθετικού λόγου του κειμένου και β. να μετασχηματιστεί στον αντίστοιχο του προσδοκωμένου.
2.       προσδοκήσαιμεν: Να κλιθεί στην οριστική ενεστώτα και παρατατικού.
3.       χαλεπόν, φίλων: Να γραφεί ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου