Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

αναφορικές προτάσεις     κείμενο
 ᾿Επειδὴ οὖν μοι ἐδόκουν ἀθυμεῖν πρὸς τὸν λόγον, ἄλλῃ ἐπειρώμην σκοπεῖν, καὶ εἶπον, Ποῖα δὲ μάλιστα ἄττα τοπάζομεν εἶναι τῶν μαθημάτων ἃ δεῖ τὸν φιλοσοφοῦντα μανθάνειν, ἐπειδὴ οὐχὶ πάντα οὐδὲ πολλά;
     ῾Υπολαβὼν οὖν ὁ σοφώτερος εἶπεν ὅτι Κάλλιστα ταῦτ' εἴη τῶν μαθημάτων καὶ προσήκοντα ἀφ' ὧν ἂν πλείστην δόξαν ἔχοι τις εἰς φιλοσοφίαν· πλείστην δ' ἂν ἔχοι δόξαν, εἰ δοκοίη τῶν τεχνῶν ἔμπειρος εἶναι πασῶν, εἰ δὲ μή, ὡς πλείστων γε καὶ μάλιστα τῶν ἀξιολόγων, μαθὼν αὐτῶν ταῦτα ἃ προσήκει τοῖς ἐλευθέροις μαθεῖν, ὅσα συνέσεως ἔχεται, μὴ ὅσα χειρουργίας. (Πλάτων, ρασταί, 135 a-b)
                                                          σχόλια
Ἐρασταί: λόγος περί φιλοσοφίας // ἄλλῃ: επίρρ. ( = από άλλη πλευρά) // τοπάζω = υποπτεύω, σκέφτομαι, υπολογίζω // ὑπολαμβάνω = παίρνω τον λόγο // χειρουργία = έργο που γίνεται με τα χέρια, χειρωνακτική εργασία
ασκήσεις 
1.   ἐπειρώμην, σκοπεῖν, εἴη: Να γραφεί το β΄ ενικό σε όλες τις εγκλίσεις του ενεστώτα.
2.  μανθάνειν, ὑπολαβών, εἶναι: Να γραφεί ο αντίστοιχος τύπος στον μέλλοντα.
3.   μάλιστα, πλείστην: ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς.
4.  Να αναγνωριστεί το είδος των αντωνυμιών του κειμένου.
5. Να δηλωθεί η συντακτική θέση των απρόθετων γενικών του κειμένου.
6.  Να δηλωθεί το είδος του υποθετικού λόγου του κειμένου και να τραπεί σε εκείνο του  προσδοκωμένου και του πραγματικού.
7.  Ποῖα δὲ μάλιστα ἄττα τοπάζομεν εἶναι τῶν μαθημάτων ἃ δεῖ τὸν φιλοσοφοῦντα μανθάνειν, ἐπειδὴ οὐχὶ πάντα οὐδὲ πολλά;: Να εξαρτηθεί από το οὗτος ἠρώτα.
8. ἃ δεῖ τὸν φιλοσοφοῦντα μανθάνειν: Να αντικατασταθεί από ρηματικό επίθετο με όλους τους δυνατούς τρόπους.
9.  ᾿Επειδὴ οὖν μοι ἐδόκουν (γ΄ πληθ.) ἀθυμεῖν πρὸς τὸν λόγον: Να τραπεί σε μτχ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου