Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗκείμενο
δῆμος μέντοι ὅμως ἔτι καὶ βουλὴ ἡ ἀπὸ τοῦ κυάμου ξυνελέγετο· ἐβούλευον δὲ οὐδὲν ὅτι μὴ τοῖς ξυνεστῶσι δοκοίη, ἀλλὰ καὶ οἱ λέγοντες ἐκ τούτων ἦσαν καὶ τὰ ῥηθησόμενα πρότερον αὐτοῖς προύσκεπτο. ἀντέλεγέ τε οὐδεὶς ἔτι τῶν ἄλλων, δεδιὼς καὶ ὁρῶν πολὺ τὸ ξυνεστηκός· εἰ δέ τις καὶ ἀντείποι, εὐθὺς ἐκ τρόπου τινὸς ἐπιτηδείου ἐτεθνήκει, καὶ τῶν δρασάντων οὔτε ζήτησις οὔτ' εἰ ὑποπτεύοιντο δικαίωσις ἐγίγνετο, ἀλλ' ἡσυχίαν εἶχεν ὁ δῆμος καὶ κατάπληξιν τοιαύτην ὥστε κέρδος ὁ μὴ πάσχων τι βίαιον, εἰ καὶ σιγῴη, ἐνόμιζεν.  (Θ. 8.66)
σχόλια
ἡ ἀπὸ τοῦ κυάμου βουλή = η βουλή (των Πεντακοσίων) που απαρτιζόταν με κλήρο // συλλέγομαι = συγκαλούμαι, συγκεντρώνομαι, συνεδριάζω //  δοκοίη, ἀντείποι, ὑποπτεύοιντο, σιγῴη: οι ευκτικές επαναληπτικές // οἱ ξυνεστῶτες, τὸ ξυνεστηκός = οι συνωμότες // δικαίωσις = τιμωρία, δικαστική δίωξη
ΠΡΟΣΟΧΗ: το ὅτι μπορεί να είναι και η αναφορική αντωνυμία στο ουδέτερο, όπως εδώ.
Η ευκτική που απαντά στις υποθετικές, χρονικοϋποθετικές, αναφορικοϋποθετικές και εναντιωματικές, αν εξαρτάται από πρόταση που εκφέρεται με οριστική ιστορικού χρόνου (πρτ., αόρ., υπρσ.) δεν είναι του πλαγίου λόγου αλλά  επαναληπτική.
ασκήσεις
Να χαρακτηριστεί το είδος της ευκτικής στα παραδείγματα που ακολουθούν:
1.     ὁ δὲ Μειδίας   πέμψας πρὸς τὸν Δερκυλίδαν εἶπεν ὅτι ἔλθοι ἂν εἰς λόγους, εἰ ὁμήρους λάβοι
2.    Θηβαῖοι ἐλογίζοντο  ὡς εἰ νικήσειαν τὸ περὶ τὸν βασιλέα, τὸ ἄλλο πᾶν εὐχείρωτον ἔσοιτο.
3.   ὁπότε δέοι γέφυραν διαβαίνειν ἢ ἄλλην τινὰ διάβασιν, ἔσπευδεν ἕκαστος βουλόμενος φθάσαι πρῶτος.
4.   τίς δ' ἂν ἄλλος μᾶλλον, ὃ μὴ γένοιτο, ἀνατρέψειεν τὴν πόλιν, εἰ λάβοιτ' ἐξουσίας;
5. τῶν δὲ πολλῶν εἴ τις αἴσθοιτο, ἐσίγα καὶ κατεπέπληκτο. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου