Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 2013ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2013
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1.
         Τα πάντα είναι αξιοθρήνητα στους εμφύλιους πολέμους, αλλά τίποτα δεν είναι πιο αξιοθρήνητο από την ίδια τη νίκη: αυτή κάνει τους νικητές αγριότερους και πιο αχαλίνωτους, ώστε, κι αν ακόμη δεν είναι από τη φύση τους τέτοιοι, να αναγκάζονται από ανάγκη να γίνουν. Γιατί η έκβαση των εμφυλίων πολέμων είναι πάντα τέτοια, ώστε να γίνονται όχι μόνο αυτά, τα οποία θέλει ο νικητής, αλλά (ώστε) ακόμη να κάνει ο νικητής το χατίρι αυτών, με τη βοήθεια των οποίων κερδήθηκε η νίκη.
……………………………………………………………………………………………………………………..
      Ενεργώντας κάτω από την επιρ­ροή αυτών πολλοί (άλλοι), όχι μόνο αχρείοι αλλά και άπειροι, αν τον είχα τιμωρήσει, θα έλεγαν πως ενέργησα σκληρά και τυραννικά. Τώρα όμως καταλαβαίνω πως αν αυτός φτάσει στο στρατόπεδο του Μανλίου, όπου κατευθύνεται, δε θα υπάρξει κανείς τόσο ανόητος, που να μη βλέπει πως έγινε συνωμοσία, και κανείς τόσο αχρείος, που να μην το ομολογήσει.
Β1.
bellis civilibus : bellum civile (αιτιατική ενικού)
miserius : miserrimum (ο αντίστοιχος τύπος στον υπερθετικό βαθμό)
ipsa : ipsum  (αιτιατική ενικού στο ουδέτερο γένος)
victores : victoribus ( αφαιρετική πληθυντικού)
ferociores : feroci (αφαιρετική ενικού στον θετικό βαθμό στο ίδιο γένος)
tales (το πρώτο του κειμένου): talis (γενική ενικού στο ίδιο γένος)
exitus : exitu (αφαιρετική ενικού)
iis : earum (γενική πληθυντικού στο θηλυκό γένος)
auxilio : auxilium (αιτιατική ενικού)
auctoritatem : auctoritas (ονομαστική ενικού)
multi : plus (το επίρρημα στον συγκριτικό βαθμό)
hunc : huic (δοτική ενικού στο ίδιο γένος)
castra : castrorum (γενική πληθυντικού)
stultum : stultam ( αντίστοιχος τύπος στο θηλυκό γένος)

Β2.  
reddit : reddidisti (β΄ ενικό οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή)
sint : sunto (το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του μέλλοντα)
cogantur : cogeretur (γ΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή)
fiant : faciendum (γερουνδιακό, ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους)
velit : vult (γ΄ ενικό της οριστικής του ενεστώτα)
obsequatur : obsequentur (γ΄ πληθυντικό   οριστικής του μέλλοντα)
parta sit : peperisti (β΄ ενικό οριστικής παρακειμένου στην ενεργητική φωνή)
animadvertissem : animadversum -  animadversu (σουπίνο και στους δύο τύπους)
dicerent : dixerint (αντίστοιχος τύπος  υποτακτικής   παρακειμένου στην ίδια φωνή)
intellego : intellexisse (απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή)
pervenerit : perveniebatis ( β΄ πληθυντικό οριστικής του παρατατικού)
intendit : intende (β΄ ενικό προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή)
videat : vidissemus (α΄ πληθυντ. υποτακτικής του υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή)
fateatur : fatebuntur (γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα)

Γ1α. πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:
miserius: κατηγορούμενο στο nihil  μέσω του συνδετικού est
ferociores: κατηγορούμενο στο victores, επειδή το ρήμα reddo συντάσσεται με δύο αιτιατικές, αντικείμενο-κατηγορούμενο του αντικειμένου
bellorum: γενική υποκειμενική στο exitus (bella exeunt)
iis: αντικείμενο στο ρήμα obsequatur (δυνάμει της προθέσεως ob το ρήμα συντάσσεται με δοτική)
id: υποκείμενο στο απρμφ. factum esse (ετεροπροσωπία)
fore: αντικείμενο στο ρήμα intellego (ως δοξαστικό συντάσσεται με ειδικό απαρέμφατο), ειδικό απρμφ.
coniurationem: υποκείμενο στο απρμφ. esse factam (ετεροπροσωπία)
Γ1β.
in bellis civilibus = in bellis, quae civilia sunt
Γ1γ.
Cicero scripsit bellorum civilium exitus tales esse semper, ut non solum ea/ illa fierent, quae vellet victor, sed etiam ut victor obsequeretur iis/ illis, quorum auxilio victoria parta esset.
Γ2α.
etiamsi natura tales non sint:  δευτερεύουσα επιρρηματική παραχωρητική πρόταση, που εισάγεται με τον σύνδεσμο etiamsi· εκφέρεται με υποτακτική (sint) γιατί δηλώνει μια υποθετική κατάσταση που κι αν δεχτούμε ότι αληθεύει δεν αναιρεί το περιεχόμενο της κύριας πρότασης· χρόνου ενεστώτα (sint) επειδή εξαρτάται από αρκτικό χρόνο και δηλώνει το σύγχρονο.
Γ2β.
quae velit victor: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, που εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae· εκφέρεται με υποτακτική από έλξη προς την υποτακτική fiant της συμπερασματικής πρότασης που προηγείται· χρόνου ενεστώτα (velit) λόγω εξάρτησης από αρκτικό χρόνο ( άμεσα από το fiant, έμμεσα από το  sunt) και δηλώνει το σύγχρονο. Είναι προσδιοριστική στο ea της συμπερασματικής που προηγείται.
Γ2γ.
·      ΥΠΟΘΕΣΗ: si perveneritΑΠΟΔΟΣΗ (neminem tam stultum) fore (neminem tam improbum): εξαρτημένος υποθετικός λόγος με υπόθεση με si + υποτακτική παρακειμένου (si pervenerit ) και  απόδοση απρμφ. μέλλοντα (fore)
·      Στον ανεξάρτητο λόγο: ΥΠΟΘΕΣΗ: si pervenerit (οριστική συντελεσμένου μέλλοντα) - ΑΠΟΔΟΣΗ: ) (nemo tam stultus) erit (nemo tam improbus) (το απρμφ. μέλλοντα στον ευθύ λόγο γίνεται οριστική μέλλοντα)
·      Χαρακτηρισμός: ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον
·      Υπόθεση δυνατή ή πιθανή στο παρόν-μέλλον: ΥΠΟΘΕΣΗ: si perveniat (si + υποτακτική ενεστώτα) - ΑΠΟΔΟΣΗ: sit (υποτακτική ενεστώτα)
         ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου