Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

ΜΑΘΗΜΑ 45 (XLV)ΚΕΙΜΕΝΟ
 Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Cicerōnem epistulam deferat. Curat et providet nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. Legātum monet ut, si adīre non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, costituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
quae: πρόκειται για την ερωτηματική αντωνυμία quis, quis, quid, η οποία στον ενικό έχει για το αρσενικό και το θηλυκό τους ίδιους τύπους, ενώ στον πληθυντικό διαφορετικούς
ex equitibus: δηλώνει το διαιρεμένο όλο στο cuidam
ne:εισάγει (εδώ) δευτ. βουλητική αποφατική πρόταση 


intercepta: υποθετική μτχ. =  si intercepta sit/ si intercepta erit -  έχει απόδοση το ne cognoscantur: ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον.
 
nostra consilia: ονομαστική ενικού = nostrum consilium
turrim:σχηματίζει αιτιατική και αφαιρετική ενικού turrim -  turri αντίστοιχα
ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ
1.   ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  • intercepta epistula =  si intercepta sit / si intercepta erit
  • epistulam conscriptam =  epistulam quae conscripta est/erat
  • periculum veritus =  quia periculum veritus erat/ cum veritus esset
2.  ΔΙΑΦΟΡΑ
·         persuadeo + δοτ. + βουλητ. πρότ. προσοχή!!!! Το ρήμα συντάσσεται και με τελικό απρμφ.
·         curo/provideo + βουλητ. πρότ.
·         moneo + αιτιατ. + βουλητ. πρότ.
·         constituo +  βουλητ. πρότ.· προσοχή!!!! Το ρήμα συντάσσεται και με δοτική και ειδικό απρμφ. (48)
·         adhortor + αιτιατ. + βουλητ. πρότ.
3.   ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
·         quae apud Ciceronem gerantur: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, αντικείμενο του  cognoscit· εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία  quae (μερική άγνοια)· εκφέρεται με υποτακτική επειδή θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης· χρόνου ενεστώτα επειδή εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (cognoscit )  και δηλώνει το σύγχρονο.
·         quantoque in periculo res sit: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, αντικείμενο του  cognoscit· εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία  quanto (μερική άγνοια)· εκφέρεται με υποτακτική επειδή θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης· χρόνου ενεστώτα επειδή εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (cognoscit )  και δηλώνει το σύγχρονο.
·         ut ad Ciceronem epistulam deferat: δευτ. βουλητική πρόταση, αντικ. του ρ. persuadet. Εισάγεται με τον καταφατικό βουλητικό σύνδεσμο ut. Εκφέρεται με υποτακτική επειδή το περιεχόμενό της είναι απλά επιθυμητό· χρόνου ενεστώτα   επειδή η εξάρτηση είναι από ρήμα αρκτικού χρόνου (persuadet). Προσοχή!!! Στις βουλητικές έχουμε ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων: η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός κύριας-δευτερεύουσας) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της. Στον ευθύ λόγο θα γίνει   κύρια πρόταση επιθυμίας με προστακτική ή υποτακτική: defer/defaras
·         ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur: δευτ. βουλητική πρόταση, αντικ. των ρ. curat-providet. Εισάγεται με τον αποφατικό βουλητικό σύνδεσμο ne. Εκφέρεται με υποτακτική επειδή το περιεχόμενό της είναι απλά επιθυμητό· χρόνου ενεστώτα   επειδή η εξάρτηση είναι από ρήμα αρκτικού χρόνου (curat-providet). Προσοχή!!! Στις βουλητικές έχουμε ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων: η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός κύριας-δευτερεύουσας) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της. Στον ευθύ λόγο θα γίνει   κύρια πρόταση επιθυμίας με προστακτική ή υποτακτική: ne cognoscantur (απαγορευτική υποτακτική)
·         ut epistulam ad amentum tragulae adliget: δευτ. βουλητική πρόταση, αντικ. του ρ. monet. Εισάγεται με τον καταφατικό βουλητικό σύνδεσμο ut. Εκφέρεται με υποτακτική επειδή το περιεχόμενό της είναι απλά επιθυμητό· χρόνου ενεστώτα   επειδή η εξάρτηση είναι από ρήμα αρκτικού χρόνου (monet). Προσοχή!!! Στις βουλητικές έχουμε ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων: η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός κύριας-δευτερεύουσας) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της. Στον ευθύ λόγο θα γίνει   κύρια πρόταση επιθυμίας με προστακτική ή υποτακτική: adliga/adliges
·         si adīre non posit: δευτ. υποθετική πρότ.· με απόδοση τις βουλητικές προτάσεις ut epistulam ad amentum tragulae adliget/ et intra castra abiciat σχηματίζεται εξαρτημένος υποθετικός λόγος του α΄ είδους (ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον). Στον ευθύ λόγο: si adire non poteris- adliga/adliges/ abice/abicias
·         et (ut) intra castra abiciat: δευτ. βουλητική πρόταση, αντικ. του ρ. monet (σύνδεση παρατακτική με την προηγούμενη). Εισάγεται με τον καταφατικό βουλητικό σύνδεσμο ut. Εκφέρεται με υποτακτική επειδή το περιεχόμενό της είναι απλά επιθυμητό· χρόνου ενεστώτα   επειδή η εξάρτηση είναι από ρήμα αρκτικού χρόνου (monet). Προσοχή!!! Στις βουλητικές έχουμε ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων: η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός κύριας-δευτερεύουσας) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της. Στον ευθύ λόγο θα γίνει   κύρια πρόταση επιθυμίας με προστακτική ή υποτακτική:  abice/abicias
·         ut tragulam mitteret: δευτ. βουλητική πρόταση, αντικ. του ρ. constituit (σύνδεση παρατακτική με την προηγούμενη). Εισάγεται με τον καταφατικό βουλητικό σύνδεσμο ut. Εκφέρεται με υποτακτική επειδή το περιεχόμενό της είναι απλά επιθυμητό· χρόνου παρατατικού   επειδή η εξάρτηση είναι από ρήμα ιστορικού χρόνου (constituit). Προσοχή!!! Στις βουλητικές έχουμε ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων: η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός κύριας-δευτερεύουσας) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της. Στον ευθύ λόγο θα γίνει   κύρια πρόταση επιθυμίας με προστακτική ή υποτακτική:  mittam
·         ut salutem sperent: δευτ. βουλητική πρόταση, αντικ. του ρ.  adhortatur (σύνδεση παρατακτική με την προηγούμενη). Εισάγεται με τον καταφατικό βουλητικό σύνδεσμο ut. Εκφέρεται με υποτακτική επειδή το περιεχόμενό της είναι απλά επιθυμητό· χρόνου ενεστώτα   επειδή η εξάρτηση είναι από ρήμα αρκτικού χρόνου (adhortatur). Προσοχή!!! Στις βουλητικές έχουμε ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων: η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός κύριας-δευτερεύουσας) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της. Στον ευθύ λόγο θα γίνει   κύρια πρόταση επιθυμίας με προστακτική ή υποτακτική:  sperate/speretis
4.   ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ
Ον. ρημ. τύπος
Συντ. θέση
Υποκείμ.
intercepta
conscriptam
adire
adfore
veritus
αφαιρετ. απόλ., υποθετική μτχ.
επιθ. μτχ., επιθ. προσδ. epistulam
τελικό, αντικ. στο  possit
ειδικό, αντικ. στο  scribit
αιτιολογική, συνημμ. στο Gallus
epistula
epistulam
is (ταυτοπρ.)
se (ταυτοπρ.-λατινισμός)
Gallus

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου