Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

συντακτικά ισοδύναμα κείμενο
ἐγὼ μέν, ὦ Σεύθη, ταῦτα ὡς φίλου ὄντος σου  προυνοούμην, ὅπως σύ τε ἄξιος δοκοίης εἶναι ὧν οἱ θεοί σοι ἔδωκαν ἀγαθῶν ἐγώ τε μὴ διαφθαρείην ἐν τῇ στρατιᾷ. εὖ γὰρ ἴσθι ὅτι νῦν ἐγὼ οὔτ' ἂν ἐχθρὸν βουλόμενος κακῶς ποιῆσαι δυνηθείην σὺν ταύτῃ τῇ στρατιᾷ οὔτ' ἂν εἴ σοι πάλιν βουλοίμην βοηθῆσαι, ἱκανὸς ἂν γενοίμην. οὕτω γὰρ πρός με ἡ στρατιὰ διάκειται. καίτοι αὐτόν σε μάρτυρα σὺν θεοῖς εἰδόσι ποιοῦμαι ὅτι οὔτε ἔχω παρὰ σοῦ ἐπὶ τοῖς στρατιώταις οὐδὲν οὔτε ᾔτησα πώποτε εἰς τὸ ἴδιον τὰ ἐκείνων οὔτε ἃ ὑπέσχου μοι ἀπῄτησα· ὄμνυμι δέ σοι μηδὲ ἀποδιδόντος δέξασθαι ἄν, εἰ μὴ καὶ οἱ στρατιῶται ἔμελλον τὰ ἑαυτῶν συναπολαμβάνειν. (ξ.κ.α.7.7.37)
ασκήσεις 
1. ὄντος, βουλόμενος, εἰδόσι: να αναλυθούν στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης.
2.  εὖ γὰρ ἴσθι ὅτι νῦν ἐγὼ οὔτ' ἂν ἐχθρὸν βουλόμενος κακῶς ποιῆσαι δυνηθείην σὺν ταύτῃ τῇ στρατιᾷ: να αντικατασταθεί η δευτερεύουσα πρόταση με τα συντακτικά ισοδύναμά της.
3.   Οι προτάσεις με ρήμα το  δοκοίης και διαφθαρείης να μετατραπούν στο αντίστοιχο είδος μετοχής.
4.   δέξασθαι ἄν: Να μεταφερθεί στον ευθύ λόγο και να δικαιολογηθεί η μεταφορά.
5.   Να συνταχθεί αναλυτικά η πρόταση με ρήμα το ἔδωκαν.
6.    φίλου, ἐχθρόν, ἴδιον: Να γραφούν τα παραθετικά τους.
7.  μάρτυρα, στρατιώταις: Να κλιθουν στους δύο αριθμούς.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου