Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

η σύνταξη του χρονικού συνδέσμου πρίνκείμενο
Καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις κακοῖς λέγουσιν ὡς ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ τῶν συμμάχων ταῦτ' ἔπραξαν. Καίτοι χρῆν αὐτοὺς, ὄντος ἐνθάδε συνεδρίου καὶ τῆς ὑμετέρας πόλεως ἄμεινον βουλεύεσθαι δυναμένης ἢ τῆς Θηβαίων, οὐχ ὑπὲρ τῶν πεπραγμένων ἥκειν ἀπολογησομένους, ἀλλὰ πρὶν ποιῆσαί τι τούτων ἐλθεῖν ὡς ὑμᾶς βουλευσομένους.  Νῦν δὲ τὰς μὲν οὐσίας τὰς ἡμετέρας ἰδίᾳ διηρπάκασιν, τῆς δὲ διαβολῆς ἅπασι τοῖς συμμάχοις ἥκουσιν μεταδώσοντες. ῝Ην ὑμεῖς, ἢν σωφρονῆτε, φυλάξεσθε· πολὺ γὰρ κάλλιον τούτους ἀναγκάσαι μιμήσασθαι τὴν ὁσιότητα τὴν ὑμετέραν ἢ τῆς τούτων παρανομίας αὐτοὺς πεισθῆναι μετασχεῖν, οἳ μηδὲν τῶν αὐτῶν τοῖς ἄλλοις γιγνώσκουσιν. (Ι. Πλ. 21-22)
σχόλια
·     η σύνταξη του χρονικού συνδέσμου πρίν
α. + έγκλιση (οριστική, υποτακτική, ευκτική): προηγείται κατά κανόνα άρνηση και δηλώνεται το προτερόχρονο
καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν πρὶν αὗται ἧκον
β. + απαρέμφατο: προηγείται κατά κανόνα κατάφαση και δηλώνεται το υστερόχρονο
ἀπέδρασαν οὗτοι, πρὶν κριθῆναι
·     η τελική μτχ., ενώ απαντά σε μέλλοντα, αναλύεται σε τελική πρόταση με τον ανάλογο σύνδεσμο εισαγωγής και έγκλιση εκφοράς κατά κανόνα την υποτακτική αορίστου (η εξάρτηση από αρκτικό χρόνο) ή την ευκτική αορίστου (πλαγίου λόγου· η εξάρτηση από ιστορικό χρόνο).
ἥκουσιν μεταδώσοντες = ἥκουσιν ἵνα μεταδῶσιν
οὗτοι ἦλθον ἐπισκεψόμενοι τὰ ἄλλα = οὗτοι ἦλθον ἵνα ἐπισκέψαιντο τὰ ἄλλα ( με ευκτική πλαγίου λόγου εξαιτίας της εξάρτησης από ιστορικό χρόνο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου