Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

αδίδακτο 16

ΚΕΙΜΕΝΟ
ἐπεὶ δὲ μαχόμενοι οὐκ ἐδύναντο λαβεῖν τὸ χωρίον (καὶ γὰρ τάφρος ἦν περὶ αὐτὸ εὐρεῖα), ἀπιέναι δὴ ἐπεχείρουν• οἱ δὲ ἐπέκειντο αὐτοῖς. ὡς δὲ οὐκ ἐδύναντο ἀποτρέχειν (ἦν γὰρ ἐφ' ἑνὸς ἡ κατάβασις ἐκ τοῦ χωρίου εἰς τὴν χαράδραν), πέμπουσι πρὸς Ξενοφῶντα• ὁ δὲ ἡγεῖτο τοῖς ὁπλίταις. ὁ δὲ ἐλθὼν λέγει ὅτι ἔστι χωρίον χρημάτων πολλῶν μεστόν• τοῦτο οὔτε λαβεῖν δυνάμεθα• ἰσχυρὸν γάρ ἐστιν• οὔτε ἀπελθεῖν ῥᾴδιον• μάχονται γὰρ ἐπεξεληλυθότες καὶ ἡ ἄφοδος χαλεπή. ἀκούσας ταῦτα ὁ Ξενοφῶν προσαγαγὼν πρὸς τὴν χαράδραν τοὺς μὲν ὁπλίτας θέσθαι ἐκέλευσε τὰ ὅπλα, αὐτὸς δὲ διαβὰς σὺν τοῖς λοχαγοῖς ἐσκοπεῖτο πότερον εἴη κρεῖττον ἀπαγαγεῖν καὶ τοὺς διαβεβηκότας ἢ καὶ τοὺς ὁπλίτας διαβιβάζειν, ὡς ἁλόντος ἂν τοῦ χωρίου.(Ξ.κ.α)                                            σχόλια
ἀπιέναι: απρμφ. ενεστ.ή μέλλ. του ἀπέρχομαι/ἄπειμι // ἐπίκειμαι + δοτ. = επιτίθεμαι σε κάποιον // ἀποτρέχω = φεύγω τρέχοντας, σώζομαι τρέχοντας // ἦν ἐφ’ ἑνός = ήταν στενή // ἡγοῦμαι + δοτ. = είμαι οδηγός-καθοδηγητής κάποιου, οδηγώ στρατό ή στόλο στον πόλεμο, διοικώ στρατό ή ομάδα// ἄφοδος, ἡ = αναχώρηση, επάνοδος, επιστροφή· κατάβαση // τίθεμαι τὰ ὅπλα = παρατάσσομαι έτοιμος για μάχη-δράση // ἀπάγω = απομακρύνω, οδηγώ πίσω, φέρνω πίσω// σκοποῦμαι + πλάγια ερώτηση = ερευνώ, εξετάζω // πότερον… ἤ (εισάγει διμελή ερώτηση ολικής άγνοιας) = ποιο από τα δυο, εκείνο ή το άλλο/αν… ή // ἁλίσκομαι = κυριεύομαι, συλλαμβάνομαι
                                   επισημάνσεις
•    τα ρήματα που δηλώνουν ικανότητα, συνήθεια, απόφαση ή απόπειρα να γίνει κάτι συντάσσονται με τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο
•    τα ρήματα που δηλώνουν φιλική ή εχθρική διάθεση παίρνουν αντικείμενο σε πτώση δοτική
•    η γενική που εξαρτάται από επίθετα που δηλώνουν μετοχή ή πλησμονή (πληρότητα) είναι αντικειμενική
•    η ευκτική που απαντά σε δευτερεύουσα πρόταση η οποία εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου είναι του πλαγίου λόγου.
                                ασκήσεις
1. λαβεῖν, ἀπελθεῖν, ἀκούσας, ἀπαγαγεῖν: Να γραφεί το β΄ ενικό όλων των εγκλίσεων στον ίδιο χρόνο
2. πολλῶν, ῥᾴδιον, χαλεπή, κρεῖττον: να γραφεί ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς.
3. Να γραφεί η δοτική πληθυντικού των υπογραμμισμένων μετοχών του κειμένου στο αρσενικό γένος στον ίδιο χρόνο
4. Να προσδιοριστεί το είδος των δευτερευουσών προτάσεων του κειμένου και να δηλωθεί η συντακτική τους θέση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου