Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

LECTIO XXIΙΙ (23)


ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ
1.   ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
interroganti (επιθετική) =  qui interrogabat /  qui interrogaret ( με υποτακτική λόγω έλξης)
cohibitae (επιθετική) =  quae cohibitae erant (/ quas cohibuerat)
occiso Scriboniano (χρονική, απόλυτη, γνήσια) =  cum Scribonianus occisus esset / postquam Scribonianus occisus est
2.  ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
cum lacrimae vincerent / prorumperentque (δύο δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις) =  lacrimis vincentibus prorumpentibusque ( οι μετοχές απόλυτες, επειδή το υποκείμενό τους είναι διαφορετικό από το υποκείμενο της πρότασης deinde… egrediebatur την οποία προσδιορίζουν).
3. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
   ut ignoraretur a marito: συμπερασματική καταφατική
  cum illa cubiculum mariti intraverat: χρονική (επαναληπτικός cum)
  quid ageret puer: πλάγια μερικής άγνοιας, αντικ. στο interroganti
  cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent: χρονική (cum ιστορικό-διηγ.)
  prorumperentque: ό,τι και η αμέσως προηγούμενη
  ut simul imponeretur: βουλητική, αντικ. στο orabat
¨        Τα αποθετικά ρήματα διατηρούν από την ενεργητική φωνή τους ακόλουθους τύπους:
   μτχ. ενεστ. (sequens)
   μτχ. μέλλ (secuturus, a, um)
   απρμφ. μέλλ. (secuturum, am, um/ secuturos, as, a esse)
   υποτ.μέλλ.  (secuturus, a, um sim, sis, sit// secuturi, ae, a simus, sitis, sint)
   γερούνδιο ( - , sequendi, sequendo, sequendum, - , sequendo)
   σουπίνο (secutum, secutu)
¨    τα ρήματα morior-egredior, αν και αποθετικά, σχηματίζουν τους τύπους στους χρόνους που παράγονται από το ενεστωτικό θέμα σύμφωνα με τα ρήματα σε io. Έτσι:
β΄ εν. οριστ. ενεστ.:  moreris-egrederis/ β΄ εν. οριστ. μέλλ.: morieris-egredieris
¨        ascensurus erat:  οριστική παρατατικού ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας. Η ενεργητική περιφραστική συζυγία σχηματίζεται από τη μτχ. ενεργ. μέλλ. και τον αντίστοιχο τύπο του ρήμ. sum. Π.χ.:

οριστική
Υποτακτική
Ενεστ.
ascensurus, a, um  sum
ascensurus, a, um  sim
Πρτ.
ascensurus, a, um  eram
ascensurus, a, um  essem
Μέλλ.
ascensurus, a, um  ero

Πρκ.
ascensurus, a, um  fui
ascensurus, a, um  fuerim
Υπρσ.
ascensurus, a, um  fueram
ascensurus, a, um  fuissem
Σ. Μέλλ.
ascensurus, a, um  fuero


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου