Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

LECTIO XXI (21), ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ


1.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Brenno duce  (ιδιόμορφη) =  dum Brennus dux est /  cum Brennus dux esset
deletis legionibus  (χρονική, απόλυτη, νόθη) =  cum legiones delevissent / postquam legiones deleverunt
non… divisam ( επιθετική, συνημμένη) =  quae non… divisa erat
absens (εναντιωματική, συνημμένη) =  etsi aberat
abeuntes (χρονική, συνημμένη) =  cum [Galli] iam abirent / dum [Galli] iam abeunt
quibus ineremptis (χρονική, απόλυτη, νόθη) =  cum eos interemisset / postquam eos interemit
appensum (αιτιολογική, συνημμένη) =  quia appensum erat
rogatus (χρονική, συνημμένη) =  cum rogatus esset / postquam rogatus est.
2.  ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 

quod aurum pensatum est (αιτιολογική) =  auro pensato
3.  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ - ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Quod illic appensum civitati nomen dedit =  quo illic appenso civitati nomen datum est
4.  ΕΥΘΥΣ-ΠΛΑΓΙΟΣ
post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est (Camillus dixit) =  Camillus dixit se post hoc factum redisse in exilium, unde tamen rogatus reversus esset   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου