Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

ΕΜΠΕΔΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4ΚΕΙΜΕΝΟ
οἱ γὰρ στρατιῶται οὗτοι πάντες πρὸς ὑμᾶς βλέπουσι, κἂν μὲν ὑμᾶς ὁρῶσιν ἀθύμους, πάντες κακοὶ ἔσονται, ἢν δὲ ὑμεῖς αὐτοί τε παρασκευαζόμενοι φανεροὶ ἦτε ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλῆτε, εὖ ἴστε ὅτι ἕψονται ὑμῖν καὶ πειράσονται μιμεῖσθαι.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.  Να βρεθούν και να χαρακτηριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις της περιόδου.
2. οἱ γὰρ στρατιῶται οὗτοι πάντες πρὸς ὑμᾶς βλέπουσι, κἂν μὲν ὑμᾶς ὁρῶσιν ἀθύμους, πάντες κακοὶ ἔσονται:   Να εξαρτηθεί από το Ξενοφῶν ἔλεγε και να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με όλους τους δυνατούς τρόπους.
3.   ἢν δὲ ὑμεῖς αὐτοί τε παρασκευαζόμε-
νοι φανεροὶ ἦτε ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλῆτε, εὖ ἴστε ὅτι ἕψονται ὑμῖν καὶ πειράσονται μιμεῖσθαι: Να εξαρτηθεί από το Ξενοφῶν παρῄνει.
4. Να βρεθούν και να χαρακτηριστούν τα είδη των υποθετικών λόγων του κειμένου.
5.   εὖ ἴστε ὅτι ἕψονται ὑμῖν καὶ πειράσον-
ται μιμεῖσθαι: Να αντικατασταθούν οι δευτερεύουσες προτάσεις από μτχ.
6.  Να μελετηθούν οι βαθμοί επιθέτου και επιρρήματος των:  ἀγαθός, ἀθύμους, φανερούς, κακοί.
7.  Να μελετηθούν τα ρήματα (χρόνοι, κλίση, σημασίες, συντάξεις) ὁρῶ, εἰμί, παρασκευάζομαι, πειρῶμαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου