Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

το σύνολο μπορεί να σώσει το άτομοκείμενο
παρελθὼν δὲ (Περικλῆς) ἔλεξε τοιάδε.  ‘Καὶ προσδεχομένῳ μοι τὰ τῆς ὀργῆς ὑμῶν ἔς με γεγένηται (αἰσθάνομαι γὰρ τὰς αἰτίας) καὶ ἐκκλησίαν τούτου ἕνεκα ξυνήγαγον, ὅπως ὑπομνήσω καὶ μέμψωμαι εἴ τι μὴ ὀρθῶς ἢ ἐμοὶ χαλεπαίνετε ἢ ταῖς ξυμφοραῖς εἴκετε. ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι πόλιν πλείω ξύμπασαν ὀρθουμένην ὠφελεῖν τοὺς ἰδιώτας ἢ καθ' ἕκαστον τῶν πολιτῶν εὐπραγοῦσαν, ἁθρόαν δὲ σφαλλομένην. καλῶς μὲν γὰρ φερόμενος ἀνὴρ τὸ καθ' ἑαυτὸν διαφθειρομένης τῆς πατρίδος οὐδὲν ἧσσον ξυναπόλλυται, κακοτυχῶν δὲ ἐν εὐτυχούσῃ πολλῷ μᾶλλον διασῴζεται.  (Θουκ. 2.60)
ασκήσεις
1.  Να γραφεί ό,τι ζητείται για καθεμιά από τις λέξεις που ακολουθούν:
 •  παρελθών: το β΄ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο.
 •  γεγένηται: το απρμφ. στον ίδιο χρόνο
 • ξυνήγαγον: το απρμφ. στον ίδιο χρόνο
 •  ἐμοί: ο αντίστοιχος τύπος στα άλλα πρόσωπα
 •  πόλιν: η κλητική ενικού και η δοτική πληθυντικού
 •  πλείω: ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς
 •  πολιτῶν: η κλητική ενικού και η γενική πληθυντικού
 •  φερόμενος, διαφθειρομένης : ο αντίστοιχος τύπος στον παρακείμενο στην ίδια φωνή
 •  ἑαυτόν: η ίδια πτώση στον πληθυντικό αριθμό του ίδιου γένους
 •  ξυναπόλλυται: ο αντίστοιχος τύπος στην υποτακτική και ευκτική στον ίδιο χρόνο
 •  ἧσσον: ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς
2. Να προσδιοριστεί το είδος των προτάσεων που έχουν ρήμα το μέμψωμαι - εἴκετε
3.  Να εξαρτηθεί η τελευταία περίοδος του κειμένου από το Περικλῆς ἔλεξε και να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με όλους τους δυνατούς τρόπους.
4.α.  ὅπως ὑπομνήσω: να συμπτυχθεί σε μτχ.
    β.  ὀρθουμένην: να αναλυθεί σε δευτ. πρόταση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου