Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 11. καὶ τῶν ῾Ελλήνων μάλα ἠθύμησάν τινες, ἐννοούμενοι μὴ τὰ ἐπιτήδεια, εἰ καίοιεν, οὐκ ἔχοιεν ὁπόθεν λαμβάνοιεν:  Να μεταφερθεί το ρήμα ἠθύμησαν σε ενεστώτα και να γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές στο υπόλοιπο κείμενο.
2. ᾿Εγὼ θέλω, ὦ ἄνδρες, διαβιβάσαι ὑμᾶς κατὰ τετρακισχιλίους ὁπλίτας, ἂν ἐμοὶ ὧν δέομαι ὑπηρετήσητε καὶ τάλαντον μισθὸν πορίσητε: Να εξαρτηθεί η περίοδος από τη φράση ἀνὴρ ῾Ρόδιος εἶπεν και να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με όλους τους δυνατούς τρόπους.
3.  ἐρωτώμενος δ' εἰ εἴη τι ἐν αὐτῇ δυσπάριτον χωρίον, ἔφη εἶναι ἄκρον ὃ εἰ μή τις προκαταλήψοιτο, ἀδύνατον ἔσεσθαι  παρελθεῖν:
α.   εἰ εἴη τι ἐν αὐτῇ δυσπάριτον χωρίον: να μεταφερθεί στον ευθύ λόγο.
β.   να χαρακτηριστεί το είδος του υποθετικού λόγου.
4.  ῞Αμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ ὁρῶσιν ἱππέας που πέραν τοῦ ποταμοῦ ἐξωπλισμένους ὡς κωλύσοντας διαβαίνειν, πεζοὺς δ' ἐπὶ ταῖς ὄχθαις παρατεταγμένους ἄνω τῶν ἱππέων ὡς κωλύσοντας εἰς τὴν ᾿Αρμενίαν ἐκβαίνειν:
α.  να μεταφερθούν οι υπογραμμισμένες μετοχές στον ευθύ λόγο.
β.  ὡς κωλύσοντας (1ο ): να αναλυθεί στο αντίστοιχο είδος πρότασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου