Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ


Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΑΝΘΑΝΕΙ – ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΣΕ :
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. υποθετική μετοχή
ταῦτα ποιοῦντες [ ἐὰν ποιῆτε] τὰ δίκαια ψηφιεῖσθε
2. εναντιωματική μετοχή
προδήλου τῆς συμφορᾶς οὔσης [εἰ καὶ ἦν πρόδηλος ἡ συμφορὰ] , ὅμως αὐτῷ συνηκολούθησεν
3. αναφορικο-υποθετ. μτχ.
ὁ μὴ πειθόμενος (ὃς μὴ πείθεται ή ὃς ἂν μὴ πείθηται) ζῇ τὰ νῦν οὐ καλῶς
4. χρονικο-υποθετική μτχ
Χειρίσοφος κελεύει Ξενοφῶντα λαβόντα ( = ἐπειδὰν λάβῃ) τοὺς πελταστὰς παραγενέσθαι εἰς τὸ πρόσθεν.
5. εναντιωματ./παραχωρητ.
πρότ.
ὁ κιθαρίζειν μαθών, καὶ ἐὰν μὴ κιθαρίζῃ, κιθαριστής ἐστι
6. αναφορικο-υποθετ.  πρότ.   
ὃν δ' ἐπαινέσειε, τούτῳ δῶρα ἀμέμπτως ἐδίδου
7. χρονικο-υποθετική πρότ
ἐγὼ δὲ ὁπόταν καιρὸς ᾖ ἥξω πρὸς ὑμᾶς
8. μια λέξη ή φράση της πρότασης
πῶς γὰρ ἄν τις ἄνευ τούτων ( = εἰ μὴ ταῦτα εἴη) εὐδαιμονοίη;
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1.  οὓς δ' ἂν γνῶσι τούτων τι ἀδικοῦντας, τιμωροῦνται. κολάζουσι δὲ καὶ ὃν ἂν ἀδίκως ἐγκαλοῦντα εὑρίσκωσι.
2.  ἐκάλει δὲ καὶ ἐτίμα ὁπότε τινὰς ἴδοι τοιοῦτόν τι ποιήσαντας.
3.  μὴ καλῶς βουλευσάμενοι πολλαῖς ἂν συμφοραῖς καὶ μεγίσταις τὴν πόλιν περιβάλλοιμεν
4.  ἐτόλμησαν ἐπιπλῆξαί μοι πρότερον οὐκ εἰωθότες τοῦτο ποιεῖν
5.  ἕνα δὲ μὴ δυνάμενος ὠφελῆσαι πῶς ἂν πολλούς γε δυνηθείης;
6.   ὥστε οὐκ ἂν γένοιτο ψευδὴς ὁ μὴ δυνάμενος ψεύδεσθαι.
7.  ὁ δὲ μὴ ἐπιστάμενος οὔτε στρατηγὸς οὔτε  ἰατρός ἐστιν, οὐδ' ἐὰν ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων αἱρεθῇ.

   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου