Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

ΕΜΠΕΔΩΤΙΚΕΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2


ΚΕΙΜΕΝΟ
᾿Ενθυμεῖσθαι δὲ χρὴ, εἰ ἀποδέξεσθε τῶν  τὰ τοιαῦτα λεγόντων, ὅτι νόμον θήσετε πῶς χρὴ ἀδικεῖν· ὥστε τοῦ λοιποῦ χρόνου τὰ μὲν ἀποδώσουσι, τὰ δ' ὑπολείψονται. Λυσιτελήσει γὰρ αὐτοῖς, εἰ μέλλουσιν, οἷς ἂν ἀποδῶσι τεκμήριοις χρώμενοι, ὧν ἂν ἀποστερῶσι μὴ δώσειν δίκην. Σκέψασθε δὲ καὶ, ὡς ὑπὲρ Νικίου ῥᾴδιον εἰπεῖν ὅμοια τῇ Εὐθύνου ἀπολογίᾳ. ῞Οτε γὰρ ἀπελάμβανε τὰ δύο τάλαντα, οὐδεὶς αὐτῷ παρεγένετο· ὥστ' εἴπερ καὶ ἐβούλετο καὶ ἐδόκει αὐτῷ συκοφαντεῖν, δῆλον ὅτι οὐδ' ἂν ταῦτα ὡμολόγει κεκομίσθαι, ἀλλὰ περὶ ἁπάντων ἂν τοὺς αὐτοὺς λόγους ἐποιεῖτο, καὶ περὶ πλειόνων τε χρημάτων Εὐθύνους ἂν ἐκινδύνευεν, καὶ ἅμα οὐκ ἂν εἶχεν οἷσπερ νυνὶ τεκμηρίοις χρῆσθαι. 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1.   Να χωριστεί η περίοδος με έντονη γραφή σε προτάσεις και να δηλωθεί η συντακτική θέση των δευτερευουσών.
2.  Να προσδιοριστεί το είδος των υποθετικών λόγων του κειμένου (φανερών και λανθανόντων/κρυφών).
3. Λυσιτελήσει γὰρ αὐτοῖς, εἰ μέλλουσιν, οἷς ἂν ἀποδῶσι τεκμήριοις χρώμενοι, ὧν ἂν ἀποστερῶσι μὴ δώσειν δίκην: Να εξαρτηθεί από το ὁ ῥήτωρ ἔλεγε και να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με όλους τους δυνατούς τρόπους.
4.  χρὴ ἀδικεῖν: να αντικατασταθεί με ρηματικό επίθετο.
5.  ῞Οτε ἀπελάμβανε τὰ δύο τάλαντα: να συμπτυχθεί σε μετοχή.
6.  Να μελετηθούν τα ρήματα τίθημι, δίδωμι, χρῶμαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου