Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

κἀν - κἂν

1. κἀν (χωρίς οξεία) = καὶ + πρόθεση ἐν (κράση) + δοτική: καὶ ἅπανθ' ὅσα περ κἀν ἄλλοις τισὶν ἀνθρώποις ἔνι, ταῦτα κἀν τοῖς μετ' ἐκείνου χρὴ νομίζειν ἐνεῖναι. Πβ. τἀν = τὰ ἐν: ἵνα τἀν μέσῳ ( = τὰ ἐν μέσῳ) παραλείπω
2.  κἂν (κράση) = καὶ (συμπλεκτικός) + ἄν (υποθετικό) + υποτακτικήοἱ γὰρ στρατιῶται οὗτοι πάντες πρὸς ὑμᾶς βλέπουσι, κἂν μὲν ὑμᾶς ὁρῶσιν ἀθύμους, πάντες κακοὶ ἔσονται, ἢν δὲ ὑμεῖς αὐτοί τε παρασκευαζόμενοι φανεροὶ ἦτε ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλῆτε, εὖ ἴστε ὅτι ἕψονται ὑμῖν καὶ πειράσονται μιμεῖσθαι
Προσοχή!!! δεν είναι το παραχωρητικό: α. ο καὶ συνδέει την 1η κύρια με τη δεύτερη κύρια (πάντες κακοὶ ἔσονταιβ.  στην πρόταση υπάρχει το μέν, που συνδέει με το δὲ αντιθετικά τις υποθετικές προτάσεις.
3.  κἂν (κράση) = καὶ + ἄν (παραχωρητικός σύνδεσμος) + υποτακτική:  Εὐλαβοῦ τὰς διαβολὰς, κἂν ψευδεῖς ὦσιν.
4.  κἂν (κράση) = καὶ (προσθετικό, επιδοτικό...) + ἄν (δυνητικό): ᾿Εγὼ μέν, ἔφη, ὦ Κῦρε, κἂν τῆς ψυχῆς πριαίμην ὥστε μήποτε λατρεῦσαι ταύτην.
5. κἂν (κράση) = καὶ (μεταβατικό) + ἄν (υποθετικό) + υποτακτική: … ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς εἴη· κἂν τοῦτ', ἔφη, νικῶμεν, πάνθ' ἡμῖν πεποίηται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου