Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

ΕΜΠΕΔΩΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3ΚΕΙΜΕΝΟ
῎Ετι τοίνυν ἀκούσατε καὶ τάδε. ἐπὶ λείαν γὰρ ὑμῶν ἐκπορεύσονταί τινες. οἴομαι οὖν βέλτιστον εἶναι ἡμῖν εἰπεῖν τὸν μέλλοντα ἐξιέναι, φράζειν δὲ καὶ ὅποι (ἐκπορεύσεται), ἵνα καὶ τὸ πλῆθος εἰδῶμεν τῶν ἐξιόντων καὶ τῶν μενόντων καὶ ξυμπαρασκευάζωμεν, ἐάν τι δέῃ, κἂν βοηθῆσαί τισι καιρὸς ᾖ, εἰδῶμεν ὅποι δεήσει βοηθεῖν, καὶ ἐάν τις τῶν ἀπειροτέρων ἐγχειρῇ ποι, ξυμβουλεύωμεν πειρώμενοι εἰδέναι τὴν δύναμιν ἐφ' οὓς ἂν ἴωσιν.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.  Να χωριστεί το κείμενο σε προτάσεις.
2.  Πώς θα ήταν η τελευταία περίοδος αν στη θέση του ρήματος  οἴομαι ήταν το  ᾠόμην
3.  ἵνα καὶ τὸ πλῆθος εἰδῶμεν τῶν ἐξιόντων καὶ τῶν μενόντων: Να συμπτυχθεί η πρόταση στο αντίστοιχο είδος μτχ.
4.  τῶν ἐξιόντων: Να αναλυθεί στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης.
5.   Να μελετηθούν τα ρήματα (χρόνοι, κλίση, σημασίες συντάξεις): οἶδα, ἔρχομαι/εἶμι, οἴομαι, ἀκούω.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου