Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

αδίδακτο από τον Θουκυδίδη, 2.85κείμενο

πέμπει δὲ καὶ ὁ Φορμίων ἐς τὰς ᾿Αθήνας τήν τε παρασκευὴν αὐτῶν ἀγγελοῦντας καὶ περὶ τῆς ναυμαχίας ἣν ἐνίκησαν φράσοντας, καὶ κελεύων αὑτῷ ναῦς ὅτι πλείστας διὰ τάχους ἀποστεῖλαι, ὡς καθ' ἡμέραν ἑκάστην ἐλπίδος οὔσης αἰεὶ ναυμαχήσειν. οἱ δὲ ἀποπέμπουσιν εἴκοσι ναῦς αὐτῷ, τῷ δὲ κομίζοντι αὐτὰς προσεπέστειλαν ἐς Κρήτην πρῶτον ἀφικέσθαι. Νικίας γὰρ Κρὴς Γορτύνιος πρόξενος ὢν πείθει αὐτοὺς ἐπὶ Κυδωνίαν πλεῦσαι, φάσκων προσποιήσειν αὐτὴν οὖσαν πολεμίαν· ἐπῆγε δὲ Πολιχνίταις χαριζόμενος ὁμόροις τῶν Κυδωνιατῶν. καὶ ὁ μὲν λαβὼν τὰς ναῦς ᾤχετο ἐς Κρήτην, καὶ μετὰ τῶν Πολιχνιτῶν ἐδῄου τὴν γῆν τῶν Κυδωνιατῶν, καὶ ὑπ' ἀνέμων καὶ ἀπλοίας ἐνδιέτριψεν οὐκ ὀλίγον χρόνον· (Θουκυδίδης, 2.85)

ασκήσεις

1. Να μεταφραστεί το κείμενο

2. Να γραφεί ό,τι ζητείται για καθεμία από τις λέξεις που ακολουθούν:

·      ἀγγελοῦντας: το απαρέμφατο στον ίδιο χρόνο και στον αόριστο

·      αὑτῷ: ο αντίστοιχος τύπος στον πληθυντικό

·      ναῦς: η δοτική ενικού

·      πλείστας: ο αντίστοιχος τύπος στον συγκριτικό

·      ἐλπίδος: η δοτική πληθυντικού

·      ἀφικέσθαι: το β΄ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο

·      φάσκων: το γ΄ενικό οριστικής στον ίδιο χρόνο

·      ἐπῆγε: ο αντίστοιχος τύπος στον αόριστο

·      ἐδῄου: το γ΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα

·      ὀλίγον: ο αντίστοιχος τύπος στον συγκριτικό

3.  ἀγγελοῦντας, οὔσης, τῷ κομίζοντι, λαβών: Να αναλυθούν στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης

4.  ἀποστεῖλαι, προσποιήσειν: Να μεταφερθούν στον ευθύ λόγο

5.  Νικίας γὰρ Κρὴς Γορτύνιος πρόξενος ὢν πείθει αὐτοὺς ἐπὶ Κυδωνίαν πλεῦσαι, φάσκων προσποιήσειν αὐτὴν οὖσαν πολεμίαν: Να γίνει η σύνταξη παθητική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου