Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

τα είδη του ὡς  κείμενο
 ἀναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος λαβὼν Τισσαφέρνην ὡς φίλον, καὶ τῶν ῾Ελλήνων ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη τριακοσίους, ἄρχοντα δὲ αὐτῶν Ξενίαν Παρράσιον. ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησε Δαρεῖος καὶ κατέστη εἰς τὴν βασιλείαν ᾿Αρταξέρξης, Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ. ὁ δὲ πείθεται καὶ συλλαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν· ἡ δὲ μήτηρ ἐξαιτησαμένη αὐτὸν ἀποπέμπει πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχήν. ὁ δ' ὡς ἀπῆλθε κινδυνεύσας καὶ ἀτιμασθείς, βουλεύεται ὅπως μήποτε ἔτι ἔσται ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ, ἀλλά, ἢν δύνηται, βασιλεύσει ἀντ' ἐκείνου. Παρύσατις μὲν δὴ ἡ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ Κύρῳ, φιλοῦσα αὐτὸν μᾶλλον ἢ τὸν βασιλεύοντα ᾿Αρταξέρξην. ὅστις δ' ἀφικνεῖτο τῶν παρὰ  βασιλέως πρὸς αὐτὸν πάντας οὕτω διατιθεὶς ἀπεπέμπετο ὥστε αὐτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ. καὶ τῶν παρ' ἑαυτῷ δὲ βαρβάρων ἐπεμελεῖτο ὡς πολεμεῖν τε ἱκανοὶ εἴησαν καὶ εὐνοϊκῶς ἔχοιεν αὐτῷ. τὴν δὲ ῾Ελληνικὴν δύναμιν ἥθροιζεν ὡς μάλιστα ἐδύνατο ἐπικρυπτόμενος, ὅπως ὅτι ἀπαρασκευότατον λάβοι βασιλέα. 

1.  Να αναγνωριστούν τα είδη του ὡς
2.  ὅπως ὅτι ἀπαρασκευότατον λάβοι βασιλέα: Να γίνει μετοχή. Να γίνει η σύνταξη παθητική.
3.   ὡς ἀποκτενῶν: Να αναλυθεί σε πρόταση.
4. ὅπως μήποτε ἔτι ἔσται ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ: Να μεταφερθεί στον ευθύ λόγο.
5.  ὅστις, ἑαυτῷ: Να κλιθούν στο ίδιο γένος στους δύο αριθμούς.
6.  μήτηρ, βασιλέως, δύναμιν: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις στον αντίθετο αριθμό.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου