Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

η μετοχή στον μέλλοντα

η μετοχή στον μέλλοντα μπορεί να είναι:
α. επιθετική: ἐμοὶ δ' οὐδὲν πρὸς τοὺς τοιούτους, ἀλλὰ πρὸς ἐκείνους ἐστὶ τοὺς οὐδὲν ἀποδεξομένους τῶν εἰκῇ λεγομένων
β.  κατηγορηματική:  οἱ δ' ᾿Αργεῖοι  ἔγνωσαν οὐ δυνησόμενοι κωλύειν
γ.  τελική:  πέμπουσιν ῾Ιερώνυμόν  τὸν ᾿Ηλεῖον ἐροῦντα ταῦτα
δ.  αιτιολογική:  λάθρᾳ δὲ τῶν στρατιωτῶν πέμπων αὐτῷ ἄγγελον ἔλεγε θαρρεῖν ὡς καταστησομένων τούτων εἰς τὸ δέον.  
άσκηση
Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι μετοχές που απαντούν σε μέλλοντα:
1.   Ἀθηναῖοι ἔγνωσαν ναυμαχήσοντες.
2.   ναῦς ἐπλήρουν καὶ παρεσκευάζοντο  ὡς ἐν τῷ λιμένι  ναυμαχήσοντες. 
3.  Οὐδὲν ἀπαιτήσων, ὦ Σεύθη, πάρειμι, ἀλλὰ διδάξων, ἢν δύνωμαι, ὡς οὐ δικαίως μοι ἠχθέσθης
4.  οἱ μὲν δὴ Θηβαῖοι ἀπελθόντες παρεσκευάζοντο ὡς ἀμυνούμενοι, οἱ δ' ᾿Αθηναῖοι ὡς βοηθήσοντες
5.  εὐθὺς τά τε ἱερὰ καλὰ ἔφασαν εἶναι καὶ παρήγγειλαν παρασκευάζεσθαι ὡς μάχης ἐσομένης.
6. ταῦτα γάρ ἐστι φιλίας πολὺν χρόνον ἐσομένης τεκμήρια.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου